Wat ga ik zeggen?

Een jaar lang is hebben coalities met elkaar uitgewisseld wat ze over Amelisweerd en de vermaledijde A27 zouden opschrijven…

Op 15 december werden 4 zinnen publiek in het coalitie-akkoord van Rutte IV. Zie verderop in mijn blog: https://jkdg.nl/blog/index.php/2022/02/ontvangen-tips-hoe-kunnen-we-deze-vier-zinnen-over-amelisweerd-a27-aanvliegen/
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Gesprek ARK: Memo+ jkdg, focus, taakverdeling en aan-vullend: suggestie KvU-ers!

Voorbereiding gesprek KvU – ARK

Dit BLOG heb ik gewijzigd en aangevuld met de inzichten van onze voorbespreking met Martin Blokland (buurtgenoot) en Jos Kloppenborg op 12 september en de aanvullende nagekomen suggesties vanuit de Kracht van Utrecht.

Doel van deze voorbespreking was het reeds geplande informele gesprek met de Algemene Rekenkamer (ARK) en Kracht van Utrecht (KvU) gezamenlijk als KvU-delegatie voor te bereiden.

Dit (door ARK als informeel bestempelde) gesprek vind plaats na overleg tussen jkdg en de ARK (via Marieke Jelgersma) op maandag 26.9 om 11 u op de zesde verdieping op het Stadskantoor en in Zaal T12. Documentairemaker Floris Meinardi filmt mij en Jos die dag tot aan de deur van het overleg. Floris volgt Jos en JKdG voor documentaire “Strijdbaar” en gaat Jos en JKdG na afloop vragen stellen over de afloop van het gesprek.

Nu hebben KvU-ers Jan Hoogenraad en Michiel van Weele me na afloop van onze voorbespreking enkele suggesties die we zouden kunnen meenemen in ons gesprek met de ARK. Die suggesties heb ik vandaag ter beoordeling aan Jos en Martin doorgezonden.

Waarom wil ARK met KvU spreken?

Ik vond het een verrassende uitnodiging. Waarom ARK? Waarom nu? Ik was daar erg blij mee omdat we de ARK in een mondeling gesprek konden meedelen, welke ervaringen we hebben opgedaan in hoeverre het Ministerie I&W er in geslaagd is de omslag te maken van Infrastructuurdenken naar mobiliteitsdenken. De “omslag in denken”: YES, het KvU-thema sinds onze oprichting in 2009! En we weten veel van de besluitvorming, hoe dat is verlopen en welke verbeterpunten wij willen signaleren. Maar er zat een addertje onder het gras. Close reading van de uitnodiging maakte duidelijk dat ARK alleen geïnteresseerd is in de ervaringen van de afgelopen 2-3 jaar. En zeker niet in ervaringen in de hele rit van jaren!. ARK is geen geschiedschrijver, zo gaf me Jelgersma van ARK deze week aan, toen ik vroeg naar de precieze focus van het gesprek. ARK bleek daarbij heel goed op de hoogte van de wettelijke verplichting, die voortvloeit uit de Wet op het Mobiliteitsfonds (maar daarover later meer). Nog duidelijker was Mw Jelgersma/ARK over de aanleiding om met KvU te spreken: namelijk het contrast tussen “werk aan een Utrechts Alternatief zonder kappen van bomen” (dec 2021) en het TB van 23 augustus: we gaan door met de verbreding en het kappen van bomen.

Even terug naar het begin: Jan Korff de Gidts / Kracht van Utrecht ontving op 17 augustus 2022 aangevuld in de mail van 1 september van ARK de volgende uitnodiging voor een informeel gesprek:

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in hoeverre de minister van IenW erin is geslaagd de omslag te maken van infrastructuurdenken naar mobiliteitsdenken. Aanleiding is de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds per 1 januari dit jaar.

Wij voeren momenteel met belanghebbenden informele gesprekken over hun ervaringen met die omslag en met het overleg over infrastructurele en mobiliteitsvraagstukken op dit moment. Doel van die informele gesprekken is dat wij begrijpen hoe belanghebbenden die omslag en dat overleg ervaren en welke verbeterpunten zij zouden wensen en waarom. Dat helpt bij de afbakening van ons onderzoek en de duiding van onze bevindingen.

Wij maken aantekeningen tijdens dit gesprek; geen verslag.

Eind dit jaar sluiten we ons onderzoek. De bestuurlijke boodschap en aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen worden waarschijnlijk opgenomen in ons rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van IenW en ons rapport bij het jaarverslag over het Mobiliteitsfonds. Dit rapport biedt de president van de Algemene Rekenkamer aan op verantwoordingsdag 17 mei 2023 aan het parlement.

Onderaan deze e-mail vindt u het adres van de website van de Algemene Rekenkamer. Wij onderzoeken of de Rijksoverheid belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Wij zijn een Hoog College van Staat, wat betekent dat wij boven de politieke partijen staan. Daarom zijn wij in dit onderzoek niet gericht op uw inhoudelijke argumenten voor of tegen politieke keuzes; wij zijn geïnteresseerd in uw ervaring met de besluitvorming hierover: hoe wordt u betrokken als burgers, wanneer, waarom, hoe verloopt zo’n overleg en heeft u inzicht wat er na dat overleg gebeurt?

Laat het gerust weten indien u nog vragen heeft over dit informele gesprek.

Met vriendelijke groet,

Dr. M.E.L. (Marieke) Elgersma – de Koning
Senior onderzoeker Algemene Rekenkamer http://www.rekenkamer.nl

T (070) 342 4194 | M (06) 11925135

JKdG heeft ter voorbereiding zijn inzichten in een eerste memo op een rij gezet:

 1. Ik had vragen nav de uitnodiging van de ARK aan KvU.
 2. Hoe kunnen we wegen welke ervaringen we in ons gesprek naar voren willen brengen? Welke ervaringen hebben we en zijn nu het belangrijkst om te melden ?
 3. Ervaringen 2022-2019 staan centraal ARK is niet geïnteresseerd in onze inhoudelijke argumenten, ARK is onafhankelijk en staat boven de politieke partijen. ARK vraagt naar onze ervaringen in de besluitvorming van de overheid de afgelopen 2- 3 jaar. Wat hebben we meegemaakt in de regio en tijdens het werken aan een Utrechts Alternatief 2022 (en 2019/20/21) en met de Tracebesluiten van de minister?
 4. We hebben een uur, dan is een taakverdeling wellicht handig. Alle drie zegden toe bij te willen dragen.

ad 1: Vragen?

1A.Doel van het gesprek: De Algemene Rekenkamer onderzoekt in hoeverre de minister van IenW erin is geslaagd de omslag te maken van infrastructuurdenken naar mobiliteitsdenken. Aanleiding is de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds per 1 januari dit jaar. Doel van die informele gesprekken is dat wij begrijpen hoe belanghebbenden die omslag en dat overleg ervaren en welke verbeterpunten zij zouden wensen en waarom. Dat helpt bij de afbakening van ons onderzoek en de duiding van onze bevindingen.

Ik ben het eigenlijk eens met dit doel. Eindelijk gaat het (vooral) over het proces. Ik heb geen vragen over dit doel: Doel van dit informele gesprek is dat wij als ARK begrijpen hoe belanghebbenden die omslag en dat overleg ervaren en welke verbeterpunten zij zouden wensen en waarom. Rekening houden met het wettelijk kader van het Mobilitieistfonds.

1B. Vorm van het gesprek: Het is een informeel gesprek. ARK maakt wel aantekeningen, geen verslag. Ik heb hierover geen vragen.Waarom geen verslag? heb ik telefonisch besproken met ARK en staat voor ARK niet ter discussie. Documentaire maker Floris Meinardi stelt vooraf en achteraf vragen. ARK wil niet gefilmd worden, al helemaal niet tijdens het gesprek.

ad 2: Criteria om belangrijke ervaringen te wegen?

We ontdekten dat de ARK niet alleen eigen weegcriteria hanteert: “3 x Z” maar vooral benieuwd was naar onze ervaringen met de op de wet Mobilteitsfonds gebaseerde criteria, zie verderop.

“3 x Z-criteria”

Zuinig = zuinig met geld Daar kunnen wij het nodige over melden. Bijv. over nut en noodzaak van een MKBA Tracebesluiten of een vergelijkende MKBA over Utrechts Alternatief versus Tracebesluiten

Met de 3 x Z-criteria stelt de ARK volgende vragen: Gaat het kabinet, incl de minister van I & W zinnig, zuinig en zorgvuldig om met de miljarden, die de minister zijn toebedeeld? EN: zijn 3 x Z ook mogelijke criteria bij het formuleren van gekijkwaardigheid van het Utrechtse Alternatief in vergelijking met de Tracebesluiten? De ARK stelt er daarbij dat alleen de politiek uitspraken doet over zinnige argumenten. ARK hoeft die ervaringen nu niet te horen, maar heeft wel doelmatigheid hoog in haar vaandel.

Zuinig met energie: Wij kunnen wij over nut en noodzaak bepleiten van een vergelijking tussen Utrechts Alternatief versus Tracebesluiten. De Rekenkamer geeft ook aanbevelingen mbt Energietransitie, dus dit zou passen.

Zorgvuldig: 1: Interessant criterium, is vooral een procescriterium met een koppeling naar wet en beleid. Houdt het ministerie zich wel aan de wet? En houdt het ministerie zich aan de Wet op het Mobiliteitsfonds? Ik wil dit met jullie uitwerken in een pleidooi om de plannen met een Mobiliteitsfondskader te gaan bekijken. Dat is ook wat ik van Wim Bot van de Fieterserbond en Bram van Liere van Milieudefensie als tip kreeg. Die boodschap heb ik in het weekend van 20/21 juli 2019 al schriftelijk meegegeven aan gedeputeerde Arne Schaddelee voordat hij maandag op het Ministerie aan tafel zat om de consequenties van de RvState uitspraak te bespreken. Zie de oproep, die op 29 juli gepubliceerd werd op onze KvU Website: https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/523-raad-van-state-vernietigt-tracebesluit-a27-a12-ring-utrecht-en-maakt-ruimte-voor-duurzame-mobiliteitskeuze-in-regio-utrecht

Zorgvuldig 2: ARK bij monde van Mw Jelgersma blijkt op de hoogte te zijn van het werken aan het Utrechtse Alternatief waar gemeente en provincie nu mee bezig zijn, in contrast met de Tracébesluiten die de minister van I&W op 23 augustus 2022 en eerder heeft genomen: Haar kennis van de situatie blijkt nu de directe aanleiding voor beoogde informele gesprek ! Ervaringen in het werken aan een Utrechtse Alternatief worden nu belangrijk, wat missen we in de aanpak, welke verbeterpunten zien we : Criteria om het Utrechts Alternatief en TB’s te vergelijken en te wegen?

Ervaringen met M-fonds-criteria

Onze visie luidt:

 1. ARK mag niet vragen naar onze ervaringen in het (grijze) verleden
 2. Nu I&W met een nieuwe Wet (WMF, zie verderop) moet werken worden onze ervaringen vanaf 2019 – heden belangrijk.
 3. Het ministerie I&W bemoeit zich niet met het Utrechts Alternatief. Relatie leggen door gemeente / provincie met het Rijk gaat onnodig stroef. Het duurt te lang!
 4. In Brieven aan raden en Staten ontbreekt het doel en beoordelingskader van de Wet op het Mob-fonds; aangrijpingspunt art 2
 5. In het project A27 / Amelisweer zien we niets en in de begroting 2022 zien we weinig terug van een nieuwe werkwijze a la het Mobiliteitsfonds

De Wet op het Mobiliteitsfonds (“WMF”)

Als doel van het Mobiliteitsfonds omschrijft de wet, zie bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044860/2021-07-01:

Het fonds heeft ten doel het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen door middel van financiering en bekostiging van:

a. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd;

b. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die niet door het Rijk wordt beheerd;

c. maatregelen en voorzieningen waarmee wordt beoogd de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur als bedoeld in de onderdelen a en b, te vergroten; en

d. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende basisinformatie, onderzoek ter voorbereiding van maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en proefprojecten en experimenten gericht op maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Kernvraag: Welke eisen stelt de WMF aan het ministerie voor de nieuwe werkwijze?

Groslijst

 • WMF vereist dat “I&W op een andere manier gaat werken”.
 • De Algemene Rekenkamer gaat toetsen in hoeverre het Ministerie die andere manier laat zien en vraagt ons om ervaringen na het van kracht worden van de WMF
 • We gaan de volgende kernvraag aan de ARK stellen vanuit onze ervaringen geredeneerd: Hoe toets je doelmatigheid?
 • De Tracewet (uit 1993) vormde de verouderde wettelijke procedure voor de werkwijze http://BWBR0006147
 • Wat is doelmatig investeren in het aanleggen van nieuwe trace’s ?
 • WMF zegt kort gezegd: Denk niet meer in Trace’s, in stukjes infrastructuur, of in deur tot deur met de auto.
 • Miljarden investeren in snelwegen, waarom eigenlijk en wat levert het op?
 • Welke prestaties wil het ministerie leveren? Hoe meet je doelmatigheid van de oude manier van denken in Infrastructuur?
 • Denken in mobiliteit vereist nieuw! grensoverschrijdend denken vanuit Bereikbaarheid + Nabijheid: “Hoe kun je Herkomst – Bestemming van verplaatsingen beïnvloeden?
 • Ook hier is de kernvraag: Hoe meet je doelmatigheid van mobiliteitsbeleid of van het verbeteren van Bereikbaarheid en Nabijheid? Wie laat je meepraten, wie beslist?
 • Voorbeeld Corridorstudie investeren in A2 Utrecht – Amsterdam vs Spoor U- A’dam? Hoe verliep de besluitvorming? In hoeverre verliep de besluitvorming met een meer integrale aanpak van mobiliteit cq het verbeteren van Bereikbaarheid en Nabijheid van deze corridor?
 • Wat is de huidige + mogelijk toekomstige bijdrage van trein/tram,bus, fiets, thuiswerken, prijsbeleid en belastingmaatregelen?
 • Welke basisinformatie is beschikbaar/publiek over het huidige Daily Urban System (DUS) in de corridor of regio? (TomTom, Vodafone, NDW, RWS, Adviesbureaus, KIM)?
 • We gaan vragen stellen en voorbeelden aandragen die nut en noodzaak in de omslag in denken aan de orde te stellen en beklemtonen. Oplossingen hoeven we niet aan te dragen.

Extra stap naar gemeente en provincie?

 • Separaat ziet jkdg voorzich dat we gemeente en provincie kunnen vragen – met een beroep op art 2 van de Wet op het Mob Fonds om: -> 1. veel steviger en opener medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te vragen aan de ontwikkelen van het Utrechtse Alternatief ; – > 2. alle basisinformatie te verkrijgen voor het alternatief met het Rijk af te stemmen en waar nodig nieuwe basisinfo te vergaren (Belang lokaal, regionaal en doorgaand verkeer, Daily Urban System / HB-data); -> 3. Het Utrechts Alternatief te zien als een experiment in de zin van de WM; -> 4. en de kosten van het uitwerken van het Utrechts Alternatief onderdeel te laten zijn van het Mobiliteitsfonds
 • Dan wordt vanzelf duidelijk welke criteria van belang zijn bij het wegen van de waarde van het Utrechtse Alternatief? Zou de minister bij door hem beoordeeld slecht alternatief door kunnen om te verbreden en te kappen van bomen?
 • Welk nieuw parcours dienen gemeente en provincie af te leggen in de nieuwe WMF-traditie (“met de WMF in de hand). Welke experimenten willen gemeente en provincie ondernemen en hoe zie de participatie in de regio voor je?
 • Hoe je geef invulling aan de werkwijze, geeft dat richting aan toepassing WMF?
 • Uiteindelijk draait het om welk resultaat/voorstel voor een Utrechts Alternatief het beste voldoet aan de geest van de WMF voor het faciliteren van bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen?
 • In hoeverre voldoet het resultaat aan de criteria van de Rekenkamer Zinnigheid, Zuinigheid en Zorgvuldigheid ?

Taakverdeling

 • Let wel: het gesprek met de ARK op 26.9 duurt maximaal een uur
 • We nemen alle drie deel aan het gesprek op 26.9 < verzamelen 10.45 uur 6de verdieping bij de (gratis) koffie automaat (aan de andere kant) – > Zaal T 12
 • Jan KdG begeleidt om even voor elf de ARK-delegatie naar T 12, stelt de aanwezigen voor, doet aftrap, doet voorzet aanpak informeel gesprek en leidt de kernvraag in.
 • Jos Kloppenborg heeft specifieke info over het werken aan het Utrechtse Alternatief en vult waar nodig aan.
 • Martin Blokland springt bij als we teveel op zijpaden belanden\
 • Maken Jos en Martin aantekeningen tbv kort verslagje met vervolgafspraken?

Beoordeling jkdg nagekomen kvu-suggesties

Jan Hoogenraad heeft ons 3-en de suggesties van Michel en hem – na afloop van ons gesprek op 14.9 – toegemaild. Als jullie geen gelegenheid hebben om deze suggesties te beoordelen stel ik voor een deel van deze suggesties aan ARK voor te leggen en na afloop schriftelijk met ons afsprakenverslagje aan ARK toe te zenden. Ik vind dat de deze suggesties actueel zijn en wat mij betreft hout snijden.

Vervolggesprek ARK na 26.9

KvU komt nog naast actuele aanvullende voorbeelden met een suggestie voor een tweede vervolggesprek met ARK: Doel vervolggesprek met ARK: Bespreken wat onze ervaringen zijn als we na Prinsjesdag de begrotingen 2023 hebben kunnen beoordelen.

Actuele voorbeelden van jan en michiel

Vijf voorbeelden:
1) We zien nog veel sectorale plannen en beoordelingen. Bijvoorbeeld wordt het MIRT OV & Wonen Utrecht sectoraal ingestoken. Er wordt niet integraal naar mobiliteit in de regio gekeken. Er wordt meteen voorgesorteerd voor een tram.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/begrotingen/2021/09/21/a-mobiliteitsfonds-rijksbegroting-2022
2) In het mobiliteitsfonds rijksbegroting 2022 zien we de structuur van het infrastructuurfonds. We missen op het hoofdniveau ook specifiek activiteiten voor vermindering van niet-duurzaam vervoer (auto, vliegtuig) zoals functiemenging in de ruimtelijke ordening en fiets stimulering. Op lager niveau staan er wel een paar fietsprojecten (“de € 100 miljoen”).
3) Door de projecten in het mobiliteitsfonds rijksbegroting 2022 zal de (scope 3) CO2 uitstoot groter worden. Dit is niet in lijn met de doelstelling van Parijs, waarvoor alle bedrijven binnenkort via de ESRS verantwoordelijk gehouden gaan worden.  Een minimale eis aan een mobiliteitsfonds is ons inziens voldoende reductie van de mobiliteit dat aan de doelstelling van maximaal 1,5 graad temperatuurverhoging wordt voldaan. Dit bepaalt ook de minimale grootte van de reductie activiteiten.
4) Er mist een meetbare doelstelling van bereikbaarheid: Maatschappelijk gaat het over het aantal banen, winkels, recreatie dat met enige modaliteit binnen een redelijke tijd en afstand te bereiken is. En de oplossing liggen dan zowel in de Ruimtelijke Ordening, als in beleid voor Infrastructuur en Transport.
5) Het Utrechts alternatief zou een goed voorbeeld kunnen zijn hoe er wel met ruimtelijke ordening, fiets en OV heen afgewogen kan worden.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Duurzaamheidsgame Universiteit Utrecht

Karin Rebel en collegae hebben vanui het Copernicus-instituut van de UU een Duurzaamheidsgame Utrecht 20249 ontwikkeld. Inmiddels hebben veel studenten ervaring opgedaan, Kijk hoe studenten de game in het UU-onderwijs benutten: en klik op dit clipje op https://utrecht2040.sites.uu.nl/

Met de game verzamelen studenten eigen of andersmans ideeen als oplossing voor duurzaamheidsvraagstukkken. Zo zie je bijvoorbeeld dat studenten de Amelisweerdposter opnemen in hun verzameling.

Hier zie de Amelisweerdposter die duizenden mensen in Utrecht zichtbaar op hun raam hebben gehangen.

Wat betekent het dat de poster zoveel in Utrecht is te zien?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Analyse: wat ziet hans jeekel aan + en – ?

Nieuwsbrief Verantwoorde Mobiliteit  
25 augustus 2022

Voorwoord Hans Jeekel

 We leven in een boeiende en gevaarlijke tijd. Maar ik zie meer mogelijkheden voor verbetering in onze mobiliteit dan ik eerst dacht. Een positieve nieuwsbrief derhalve, die deze keer wat breder gaat dan mobiliteit.

Er gaat vanaf nu van alles fout, maar tegelijk ook behoorlijk wat goed. Eerst toch maar wat fout gaat: het budget van huishoudens. De gewone pakkettten die mensen kopen in supermarkten van bananen, via gehakt, naar WC papier, naar koffie, stijgen in kosten met ongeveer 20%. De energierekening stijgt met minimaal 50%. Mensen krijgen er wat salaris bij, maar niet zoveel. Iedereen is aan het rekenen. Wat je nu al kunt zien aankomen is dat grote investeringen worden uitgesteld. Behalve die in het noodzakelijk (en positief!) energiezuiniger maken van het huis. Het aantal verkochte nieuwe auto’s loopt alweer fors terug. En verder zul je zien dat met het normaal worden van het thuiswerken het aantal leasecontracten die werkgevers nog willen afsluiten fors zal dalen. Slecht nieuws voor iedereen die hoopt op een mooie versnelling in de omschakeling van het wagenpark naar elektrisch. Dat gaat langer duren, want vindt zijn stootblok toch echt in de huishoudbudgetten van de brede middenklasse. Dat gaat dus niet goed: we blijven nog langer fossiel rijden, ook al zouden we anders willen. Alleen al dat is – weer iets positiefs – een essentiële reden om het aantal fossiel gereden kilometers vanaf nu tot zeker het moment dat de elektrische auto’s en vrachtauto’s domineren behoorlijk te reduceren.

Wat nu ook fout gaat is de ontwikkeling van het venture capital. De beursgang van bedrijven die het daarvan moeten hebben wordt uitgesteld (zie Bol.com). Start-ups krijgen moeilijker geld. En bovenal: het businessmodel dat geld pompt in bedrijfjes met een fijn verhaal, maar zonder enige echte omzet, in de hoop dat zo’n bedrijfje kan uitgroeien tot monopolist, heeft het erg moeilijk.Jammer voor al die bezorgdiensten en al die scooterbedrijfjes, zielig voor Uber. Maar tegelijk geen verkeerde sanering: verantwoorde mobiliteit moet helemaal niet willen bouwen op flitskapitaal. We hopen natuurlijk wel dat bedrijven als Lightyear doorkunnen.

Er zijn verder twee trends te zien die wel positief zijn voor verantwoorde mobiliteit. De eerste noem ik: minder investeren in veraf, meer investeren in nabijheid. Het model achter Nederland als tweede agrarische exporteur ter wereld kan echt niet langer, we moeten toe naar een landbouw die maximaal modern de nabijheid koestert. In dialoog met de omgeving, met de natuur. Het model achter prijsvechters in de luchtvaart werkt niet langer: vliegen zal ook by Ryaniar duurder worden. Het aantal mensen dat nu opteert voor vakanties dichterbij groeit fors. Meer investeren in nabijheid bij mobiliteit betekent het ontmoedigen van het dagelijks fossiel rijden naar je werk op meer dan veertig kilometer. Het betekent meer investeren in inrichting in steden die niet langer gebouwd wordt op het faciliteren van de snelste mobiliteit, maar op het creëren van ontmoetigingsruimte. Het betekent ook weer meer investeren in mensen en bedrijven dichterbij.

De tweede trend is nog iets minder zichtbaar. We hebben de afgelopen decennia gekozen voor snelheid boven kwaliteit. Alles moest steeds sneller. We vonden dat files heel duur waren, want we verloren kostbare minuten. Tijd was geld, en dus moest mobiliteit maar zo snel mogelijk zijn. Het is goed dat we nu eindelijk eens die mantra van snelheid ter discussie krijgen. Zie het boek Het recht van de Snelste, waarin Marco te Brömmelstroet aan het woord komt, wiens inaugurale rede in deze nieuwsbrief zit. Waarom moet alles steeds sneller, groter, efficienter? Voor wie is dat precies goed? En hoe verhoudt dat denken zich tot het bereiken van de goede condities waarmee we de aarde kunnen behouden en niet steeds worden opgeschrikt door klimaatproblemen zoals lage rivierstanden, overstromingen, bosbranden, allemaal verschijnselen die veel geld kosten, en ook weer zullen drukken op de huishoudbudgetten.  En dan zijn we terug bij het begin van dit tekstje en begrijpt u wellicht mijn positieve toon. We moeten alleen wel de mogelijkheden tot verandering grijpen.


Hans Jeekel

Lab Verantwoorde MobiliteitUitgelicht
Problemen met het downloaden van een uitgelicht document? Mail onsDe situatie nuInfosheet Europese Raad
Allereerst een goede infosheet van de Europese Raad over de effecten van de oorlog op de energiesituatie, de voedselvoorziening, en de mobiliteit, waarmee toch weer iets andere mobiliteit wordt bedoeld.

Bekijk de infosheet >>Energiecrisis en -transitie
En, ook nog breed, een analyse van Enerdata over de relatie tussen de energiecrisis en de energietransitie. Een volgende keer meer over de effecten op mobiliteit 

Bekijk de analyse >>Tekenen van hoopKlimaatpakket VS
Voor het eerst sinds lange tijd positief nieuws uit de VS. Het al behoorlijk gestripte programma voor de aanpak van de klimaatverandering is er door. De Republikeinen met hun klimaatontkenning hebben dit gelukkig niet kunnen tegenhouden. De tekst zelf, 775 bladzijden, is nagenoeg onleesbaar. Bijgaand een aardig eerste overzicht. Volgende keer meer aandacht voor de mobiliteit. 

Bekijk het overzicht >>KiM – Rechtvaardig mobiliteitsbeleid
Eindelijk wat aandacht voor rechtvaardigheid in mobiliteit van een gezaghebbende organisatie. Ik was een tijdje terug kritisch over een KiM analyse inzake toekomst OV. Met dit rapport ben ik wel blij. Het KiM heeft mooi op een rij gezet wat er komt kijken als het over rechtvaardigheid in mobiliteit moet gaan. Nou maar hopen dat de beleidstop bij I&W dit rapport ook de moeite waard vindt, zodat er eindelijk iets gaat gebeuren!

Bekijk het rapport >>Accountants voor duurzaamheid Een beroepsgroep waarvan je het toch wat minder verwacht gaat in hun tijdschrift op de bres van het klimaat. En met een mooi foto. We zullen de ontwikkelingen rond de rapportageverplichting duurzaamheid blijven volgen, en wat dit gaat betekenen voor bedrijven in de mobiliteit.

Bekijk het tijdschriftartikel >>Inaugurale rede Marco te Brömmelstroet
Heb je alles gelezen, dan hier de integrale opname van de rede van Marco. Kijk: zo creëer je inspirerende beelden over waar het met mobiliteit naar toe moet, ver voorbij de puur technologische dromen!

Bekijk het artikel >>Laatste notitiesLastige laatste kilometers
In de wereld van mobiliteit is er iets (mis) met de laatste kilometers totdat de winkel, het bedrijf of de individuele klant wordt bereikt voor bevoorrading en bezorging. Deze ‘kilometers’ zijn prijzig, tijdrovend, vaak nog vervuilend, onveilig en ook hinderlijk. In deze zevende notitie kijken we daarom breed naar: overlast, verkeersveiligheid, arbeidsomstandigheden, emissies, gevolgen voor het landschap en naar effecten op winkelstructuur en stedelijke economie.

Bekijk de notitie >>Te saneren praktijken
De regering wil duurzame mobiliteit realiseren, en een forse klimaatopgave moet worden uitgevoerd. Tezelfdertijd bestaan er nog allerlei praktijken, soms opgezet en gesteund door diezelfde regering die – dag in, dag uit – de verkeerde kant opwerken en CO2 toevoegen. In deze zesde notitie worden 16 van deze praktijken beschreven. Tijd voor sanering!

Bekijk de notitie >>Snellere ingroei van E-trucks
Het huidige wagenpark van bedrijfsvoertuigen in het zwaardere segment is nog nauwelijks elektrisch, terwijl de verkoop van elektrische personenauto’s al sinds 2017 een opmars kent. Deze notitie schetst hoe een snelle groei van elektrische trucks in het vrachtwagenpark mogelijk is en daarmee substantieel kan bijdragen aan emissiereductie.

Bekijk de notitie >>LinkedInWebsiteCopyright © 2022 Lab Verantwoorde Mobiliteit, Alle rechten voorbehouden.
 Bekijk de nieuwsbrief in je browser 

n
This email was sent to jankorffdegidts@gmail.com
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

De kern van mijn betoog

Bijgaand vind je de kern van mijn betoog via de link naar mijn interview op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Vtsh5GqRmSo

Excuus voor de reclames op Youtube:

Tip: klik na enkele seconden op OVERSLAAN!

Geplaatst in Coach | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Taal van mobiliteit creeert de werkelijkheid

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Bosgemeenschap Amelisweerd, netwerk van zaailingen?

Poster Amelisweerd, Ontwerp Gerbert Greven

Het bos is meer dan een verzameling bomen. Bomen bestaan in een web van wederzijdse afhankelijkheid, zijn aan elkaar verbonden door een systeem van ondergrondse kanalen. Dit netwerk verbindt alle bomen en het systeem met elkaar in een constellatie van knooppunten en verbindingen: jong en oud communiceren en reageren op elkaar door elkaar (biochemische) signalen te zenden. Moederbomen – majestueuze knooppunten, of hubs, die een centrale rol spelen in de communicatie, bescherming en het bewustzijn van het bos – geven hun wijsheid door aan hun nakomelingen, hun zaailingen, generatie na generatie, hun geheugen delend over wat helpend is en wat schadelijk, wie vriend is en wie vijand, en hoe ze zich moeten aanpassen aan en moeten overleven in een immer veranderend landschap. – Suzanne Simard (professor Forest Ecology bij Universiteit van British Columbia)

De sociale aard van het bos is essentieel voor het voortbestaan ervan. Wat kunnen we hiervan leren? Kunnen wij deze bomenwijsheid ook inzetten bij het vraagstuk rondom Amelisweerd en de ontwikkeling van een alternatief plan?

Op vrijdag 4 februari, bij een actie van MeerBomenNu om zaailingen in het Amelisweerdbos te verzamelen, vertelt een zaailingenmaatje: “Ja, ik heb de Amelisweerd-poster op mijn raam opgehangen, ja die met het hartje, omdat Amelisweerd en de natuur me aan het hart gaat. Er moet zoveel gebeuren omwille van het klimaat, de aarde, etcetera. Ik doe mee met de zaailingenactie vandaag omdat ik nu mijn handen echt uit de mouwen kan steken.”

Wat eraan vooraf ging: asfaltoverwoekeraar bedreigt het Amelisweerdbos.

In 1982 moesten – na stevige protesten – 600 bomen wijken voor de aanleg van de A27. Tien jaar geleden werd het bos opnieuw bedreigd met kap. De problematiek is geweken, en kwam weer terug. De afgelopen jaren waren er opnieuw plannen om delen van het bos te kappen, om de A27 te kunnen verbreden. Minstens 800 bomen. Een strook met eiken van meer dan 150 jaar oud. Als onderdeel van de protesten, kwam er een fietsdemonstratie en een ontwerp van Gerbert Greven voor een Amelisweerd-poster. Duizenden mensen maakten zichtbaar hoeveel liefde er bij de Utrechtse bevolking is voor Amelisweerd. De poster prijkte massaal op ramen overal in Utrecht. ‘Yesss, dat is er wéér een’, wist je, als je zo’n poster voorbij fietste of wandelde. Het verzet groeide, partij overstijgend, en hield aan: de bomenkap is een onzinnig en onnodig plan. Alle mogelijke schijnwerpers erop: de landelijke politiek móest luisteren.

Een expertteam mag aan de slag met een alternatief plan van de regio. Nu het gevaar lijkt te zijn geweken, verdwijnen de posters langzaamaan van de ramen. Lijkt, in koeienletters. Want, we zijn er nog niet. Het kabinet Rutte IV liet immers 15 dec j.l. weten: We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet. Wollig taalgebruik vol verhullend overheidsjargon. Vrij vertaald naar normaal Nederlands staat hier:Je mag een alternatief plan aanleveren. Als het plan ons niet bevalt, dan gaat het kabinet alsnog door met de plannen voor de bomenkap.

De meerwaarde van een Zaailingen netwerk versus Eenlingen.
Strijd en behaalde resultaten uit het verleden, bieden geen garanties voor behoud van het bos in de toekomst. Acties van eenlingen of van een onsamenhangende groep mensen die zich toevallig druk maken om hetzelfde, sterven meestal een stille dood. Pas als er een stevige organisatie achter staat, met een goed netwerk, maak je kans van slagen. Het Amelisweerdbos heeft beschermers en medestanders nodig, bij voorkeur een heel netwerk. Een netwerk waarin we signalen geven en die we zelf doorgeven aan de ‘moederboom’: signalen om nieuwsgierig te zijn naar wat er aan de hand is, vind ik dit prettig in mijn leefomgeving met de vraag: wat betekent dit voor jou & mij? 

Actiebereidheid en meedenken houden de democratie in leven. Een gebrek daaraan geeft snelweg- en asfaltliefhebbende ministers alle ruimte om op te schrijven wat ze graag willen. De ‘raamposter-ophangers’ kunnen ons communicatienetwerk versterken, met relaties die een bosgemeenschap kunnen vormgeven. Zaailingen die de wijsheid van de moederboom kunnen overnemen. Die samen een sterke community vormen en Amelisweerd beschermen.

Ultieme doel: dat er geen boom gekapt wordt. Daarom: wat doen we met de aangewakkerde steun uit de stad? Wie zijn de raamposterplakkers? Op zoek naar Zaailingen.

 • Wat is het motief van deze mensen om die poster op hun raam te plakken? Waarom vinden zij Amelisweerd waardevol? Zijn er clusters van beweegredenen en belangen? In welke mate voelen zij een verbinding met het bos van Amelisweerd, met de stad en de regio (en meer natuur  en leefomgeving in de regio Utrecht).
 • In hoeverre zijn het Eenlingen of Zaailingen? In hoeverre willen zij onderdeel zijn van een netwerk rondom Amelisweerd, zodat draagkracht en draagvlak in de toekomst behouden blijft?
 • Welke talenten dragen zij, die zij wellicht kunnen inbrengen? Zijn zij zich bewust van de slagkracht die ze (kunnen blijven) hebben als ze zich verbinden met elkaar? Kan het Amelisweerdbos ook in de toekomst op hun steun rekenen? Hoe? Zouden ze graag onderdeel willen zijn van een netwerk? Bijdragen aan eigen passie, acties en meedenkwerk?
 • Wie maakt het alternatief plan? Wie zijn de experts? Het belang van burgers en het belang van de provincie is uiteenlopend. Het is een complex ontwerp. Hoe vliegen we dat aan? Wie bepaalt de inhoud van het alternatief plan? Bewoners en gebruikers zijn op zijn minst ook experts. Wat kunnen we van hen leren? Welke wijsheid kunnen zij meegeven aan het plan? Het is een complex project en het kan ook niet zonder de gemeenschap die dit allemaal mogelijk maakt. Het is belangrijk dat het draagvlak in de toekomst wordt behouden, ook als slagkracht naar de lokale en landelijke politiek.
 • Wat is hun mening over de oplossing van het vraagstuk? Willen zij meedenken over het alternatief, zodat dit breed gedragen wordt, en het alternatief niet louter wordt bepaald door ingehuurde experts? In hoeverre willen en kunnen zij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk proces dat de komende 10 jaar aan bod is?

Het geheel aan Zaailingen is meer dan de som van de delen. Wie weet waar de Zaailingen naartoe (kunnen) groeien. Ontdek de wijsheid van de Zaailingen, met Amelisweerd als moederboom.  

Meedenken? Feedback? Graag! Jan Korff de Gidts, jankorffdegidts@gmail.com mobiel 0633630344  Datum: 9 febr 2022

Met grote dank aan Geertje voor de ontwerp-tekst (Geertje van Berlo.nl )

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Ontvangen tips: “hoe kunnen we de vier zinnen over Amelisweerd/A27 aanvliegen?”

Net voor de Kerst 2021 publiceerde de nieuwe Coalitie haar Coalitieakkoord voor een nieuw kabinet, Rutte IV. Ik benaderde mijn netwerk met de vraag hoe we de vier zinnen in dit akkoord over “Amelisweerd en de A27 zouden kunnen “aanvliegen”. Deze vier zinnen luiden als volgt: (Bron p14 van het Coalitieakoord, hoofdstuk infrastructuur)

We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

Veel van de hierboven vet en cursief gemaakte woorden zijn in onderstaande tips opgenomen.


Alle in dit resume benoemde tips, aandachtspunten en stappen zou je moeten kunnen wegen.

Drie tips springen er voor mij uit!

 1. Zorg voor intenties en deal(s) om samen een goed regionaal plan te maken
 2. Dat betekent dat je aan tafel wil over de deal over dat plan
 3. Zorg voor diversiteit in de beïnvloeding van 1 en 2 van uit regio en stad: het idee van een bosgemeenschap Amelisweerd met zaailingen

Alle 25 tips op een rij

 1. Blij, fantastisch (tussen) resultaat, effect van standvastig blijven
 2. Goed gedaan!
 3. Kans grijpen, samenwerken, maar gooi het proces open
 4. Hou rekening met de vele krachten in het “spel”, het krachtenspel!
 5. Het zijn 4 lange zinnen met een vileine laatste zin: Maakt de regio een slecht plan dan gaat kabinet Rutte IV “gewoon” bomen kappen.
 6. Doe niet aan geheime gesprekken, hou het zo veel mogelijk transparant
 7. Ga uit van een proeftuin-gedachte, proeftuin Regio Utrecht? Met heel veel tuiniers uit regio en stad?
 8. Gooi de gedachte niet weg naar Utrecht voorbeeldregio, lange adem
 9. Werk samen met alle partijen, vergroot draagvlak en draagrkracht
 10. Overwin weerstanden, pas nieuwe methodieken toe, ook online
 11. Besef dat het samenwerken in complexiteit is, wordt en blijft
 12. Maak een tijdlijn wie /welk orgaan over het regionale alternatieve plan gaat / gaan, willen of zouden beslissen: BO MIRT? Volksvertegenwoordigers?
 13. Hou vanaf het begin verschillende beslismomenten (en beslisorganen) voor ogen waarop beslissers (regio en rijk) een gemeenschappllelijke deal met elkaar sluiten en succes vieren
 14. Bekijk hoe je kunt toe werken naar zo’n deal, nog zonder je (alleen) bezig te houden met de “technische invulling van zo’n plan.
 15. Sterker nog: onderscheid “deal” sluiten van “plan uitwerken”
 16. Denk in meerdere fasen, bijv in deal (akkoord over uitgangspunten en toetscriteria) daarna naar deal 2 (het regionale plan uitwerken toetsen aan criteria opdat je een plan hebt met akkoord van regio en rijk. Daarna uitvoering + monitoren.
 17. Zorg voor het tot stand brengen van een toetsingskader met draagkracht+ draagvlak, maar wel vŌŌrdat je plan gaat uitwerken. Het plan als onderzoeksresultaat moet het besluitvormende orgaan (waar je aan tafel zit?!) wel kunnen toetsen aan overeengekomen criteria. Bedenkd dat de overheid lieftst andersom werkt….
 18. Werk niet met teveel varianten. dan maak je het complexer en laat je de keuze in de complexiteit aan het Rijk! “Simpel zat!”
 19. Zorg voor een stakeholderanalyse van beslissers, mensen en organisaties, die belang (kunnen) hebben bij de besluitvorming en de uitwerking van de deal(s) en het alternatieve regionale plan
 20. Vorm een werkgroep met mensen met tijd en kom als werkgroep aan tafel, daar waar de beslissingen vallen: is dat het “BO MIRT”?
 21. Zorg voor een begeleidingsgroep op afstand, die terugkoppeling krijgt van werkgroep en die werkgroep feedback geeft over proces en meer
 22. Zorg voor een online-dialoog met mensen uit de regio die suggesties kunnen doen voor proces en tussenproducten
 23. Bestudeer de T-methode ontwikkeld voor dialoog met 2000 burgervertegenwoordigers over de Warmtetransitie in Tilburg
 24. Werk samen, met respect voor elkaar en belanghebbenden, introduceer en hanteer principes uit de Waarderende Dialoog!
 25. Combineer de tips in een eigen strategie: We denken en doen mee!

NOG MEER IDEEËN !

 • Start met Stakeholderanalyse (rijk, provincie, gemeente, lokale belangen) en kijk hoe je daarna met partners van daaruit tot een gezamenlijk scenario of meerdere gezamenlijke scenario’s op de inhoud komen. Gebruik mogelijk methodiek van Strategisch Omgevings Management.
 • De regio dient aan alternatief plan te maken. Wie neemt het initiatief/voortouw voor het formuleren van de onderzoeksopdracht?
 • Vat de 4 zinnen op als een gezamenlijke projectopgave van regio en coalitie
 • Sluit aan op documenten, die afgelopen jaren zijn gemaakt die bij kunnen dagen aan de projectopgave tegemoet te komen, en op documenten die er in deze contekts bij betrokken dienen te worden.
 • Ga na wie mee zou moeten werken aam deze opgave en voer daarvoor een krachtenanalyse voor regio en kabinet uit
 • en trek je conclusies voor het doel en proces/projectaanpak.

Wie neemt nu het initiatief?

Het lijkt erop dat regio, stad en Rijk de kat uit de boom kijken. Ondertussen…

A. Uit wandelgangen (en uit de Cobouw-artikelen over dit onderwerp) begrijpen we dat gedeputeerden Huib van Essen (Portefeuille RO, klimaat en Omgevingswet) en Arno Schaddelee (Mobiliteit en participatie) zich als eerst geroepen voelen trekkers van dit project te worden. De mobiliteitsopgave wordt immers in de 4 zinnen (terecht!) in relatie met RO gebracht met Mobiliteit. De gemeente Utrecht lijkt zich (pragmatisch) te willen richten op een technische uitwerking van een goedkoper plan en het geld te besteden aan OV (Metro naar Nieuwegein?!!) De Gemeenteraad van Utrecht heeft onlangs wederom bepleit dat “Amelisweerders met onze jarenlange passie voor stad en regio” betrokken gaan worden in het proces.

B. Laat zien wat – met gebruik making van de Trias Mobilica – de effecten zijn op duurzame mobiliteit is aan de projectopgave, de verkeersstromen in stad en regio en de effecten daarvan op de Ring Utrecht (A12, A27, A28 en NRU).

C: denk als input niet alleen aan SUUNTA 2 maar ook aan een update van Kvu 2.0 uit 2010, een werkdocument, vervaardigd door gerenommeerde organisaties APPM, Goudappel, Movares, Strukton en Stratagem; inhoudelijk gestructureerd met de ladder van Verdaas en MKBA-methodieken, en aangevlogen met inspiratie-sessies met burgers op de Plompetorengracht o.l.v. KvU en APPM, In opdracht en mmv van het Kracht van Utrecht-collectief. KvU 3.0, maar noem het wel anders……

E. Besef dat het gezamenlijk projectresultaat zou moeten worden. dus breng wel je eigen kennis ervaring en producten in, maar streef niet naar een eigen product.

F.Het hele Coalitieakoord van Rutte IV druipt van zinnen en miljarden over klimaat en stikstof. Vreemde eigenlijk dat de woorden klimaat, stikstof niet in de 4 zinnen voorkomen. Neem ze dan ook wel allebei wel mee in de uitwerking van de gezamenlijke opgave, bijvoorbeeld als criterium/ randvoorwaarde in toetssingskader / winst op klimaat en klimaatakkoord 2030/ winst op verlagen stikstof depositie

E. Anno 2022 is de tijd rijp voor een cocreatie-project en de regio deelgenoot te laten zijn van het “alternatieve plan”. Denk bij de krachtenveldanalyse aan bewoners, bedrijven, bestuurders en kennisinstellingen (Civil Society, belangen, bijdragen, deelgenoot zijn, betrokken burgers en bedrijven. “Niet lullen maar poetsen als aandeelhouder”, nu het er op aan komt

F. Sluit aan op de ontstaansgeschiedenis van de Vrienden van Amelisweerd in de jaren zeventig en vanaf 2009 de KvU 1.0 en 2.0. . Zorg voor het opfrissen van het collectief geheugen met en zonder trauma’s. Het Rijkswegenplan dateert immers uit 1968 met om de 15 kilometer een snelweg. Het plan is met de beste bedoelingen door ingenieurs gemaakt na een bezoek van Rijkswaterstaat aan de USA. Het rapport “Grenzen aan de groei van de Club van Rome zorgde pas in 1972 voor ophef (ik was erbij)

G. Plaats besluitvorming over dit snelwegproject en mobiliteit in historisch perspectief met bijdragen van Oedze Atzema UU, lid Adviescommissie Netwerkanalyse 2006 en Lucas Harms, proefschrift Onderwijl Onderweg 2008. En de plannenkaart Kromme Rijn gebied die de projectgroep in 1974 in haar eindrapport publiceerde (p 97).

H. Kom er samen uit! 3 bestuurlijke niveau’s met samenhang maatregelen: oa prijsbeleid = belastingdn mrb / 80 kilometer per u
Dus het eens worden over het toetsingskader is cruciaal

Tekstanalyse: nog meer reacties!

A. Kijk wat je als consequenties van de “zinnen” beschouwd…….

A1: PROCES In de coalitie is een heel jaar gestudeerd op deze vier zinnen.. Veel voorlieden van politieke partijen, topambtenaren en bestuurders kregen concept-zinnen voorgelegd j n hebben er iets van afgehaald of aan toegevoegd……Daarom een analyse van de woorden in de zinnen?

A2. Teskstanalyse: Wat betekent “We bezien””? Dat is een wollig begrip: is het is de coalitie, het nieuwe kabinet, en/of de minister voor Infrastructuur en Waterstaat? Klinkt passief: wachten! Zien is kijken wat er gebeurt. Ondertussen werkt het ministerie gewoon door aan de behandeling van het beroep vanuit Amelsiweerd bij ……de Raad Van State. O je! Wat goed dat de Raad van State inmiddels navraag bij het Ministerie van I&W heeft gedaan of de zittingen over het Utrechtse beroep gepland moeten blijven of dat het Tracebesluit wordt ingetrokken?

A3. Welke vet en cursief gemaakte woorden is een analyse waard?

A4: bijvoorbeeld Wie wordt bedoeld met regio? Province, GS, Gemeenten, welke, U10 / U!6, Gemeente Utrecht? Hoort hier ook de volksvertegenwoordiging bij? Die is er helemaal niet op regionaal niveau; moet de provincie Utrecht dit trekken ?(Met 3 regio’s Utrecht, Eemland rond Amersfoort, Food Valley met Veenendaal, Rhenen en Wageningen; – > Welk belangen spelen er -> Eerst maar eens een gezamenlijke Stakeholdersanalyse uitvoeren?

B. Nu naar het hele PROCES kijken

B1 Hoe je proces zelf ingaat, welk onderhandelingsproces zie je voor je? Welke positie heb je ? Welke rol wil je vervullen , wanneer moet het klaar zijn? Hoe lanhg gaat dit duren? Is lang duren in ons voordeel of nadeel? wat zijn je streefpunten, wat wil je minimaal realiseren? Wat wil je voorkomenoe bereik je dat. Hoe hou je bewaking, en wie doet dat?

B2 Maak het proces zo bestuurlijk mogelijk. De ervaring leert dat bij grote projecten het lang duurt voordat de inhoud bij de bestuurder komt en dan kunnen ze er geen invloed meer op hebben. Terwijl de huidige bestuurders in de regio veel progressiever zijn dan het ambtelijk apparaat.

B3 Baken aan de voorkant goed af wat jouw inzet is: wil je als KvU helemaal geen investeringen in de A27 of wil je alleen de fysieke verbreding bij Amelisweerd van tafel? Je zult het ook met partners moeten doen zoals gemeente en provincie in de lead, en die moeten allemaal dezelfde uitgangspunten gebruiken.

B4 Probeer erachter te komen hoeveel tijd je nodig hebt om tot een eerste deal (over Toetsinskader ) en daarna tot de alternatieve invullingen te komen. Moet dit binnen 6 maanden (is niet realistisch) of heb je 2-3 jaar?

B5. Bedenk dat heel veel overheidsprojecten de verkeerde volgorde lopen> We zoeken een technische oplossing en maken dan het toetsinsgkader passen.. Die volgorde moet je echt anders willen.

B6 Gebruik het Coalitieakkoord om andere uitgangspunten te kiezen en bredere doelen te formuleren. Dus woningbouw mogelijk maken, fiets en OV grotere rol in stedelijke bereikbaarheid, klimaatdoelstellingen, Stikstofcrisis, Gezondheidsbelang, Natuur=belang Ecologisch denken Actieve rok van burgers, Online dialoog, mediastrategie, Recht op Uitdagen vanuit burgres etc.

B7 “Gelijkwaardig” Blijkbaar verwacht het Rijk dat de regio in staat is het ministerie te overtuigen van een gelijkwaardig alternatief. Wat betekent gelijkwaardig? Daarmee ontkom je er niet aan om het op een manier te doen, die het ministerie in staat stelt het goede te vergelijken met het voorkeursalternatief tot nu toe en te toetsen aan hun richtlijnen en criteria, maar dan moet je die criteria ook tevoren van Rijk en Regio in beeld hebben en houden.

B8. Stel dan ook als regio samen met het ministerie een toetsingskader op: waarop beoordeelt het ministerie straks het plan vanuit de regio?

B9 Daarmee ben je flexibel waarom en hoe je verkeersmodellen gebruikt. Ook met het verkeersmodel zijn er allerlei mogelijkheden om mee te sturen. Soms op detailniveau na doelgroepenanalyse

B10 Uiteraard een alternatieve vormgeving, b.v. 2×6  en 80 km/u binnen de bak. Rekening rijden naar plaats en tijd voor bepaalde doelgroepen?

B11 Hou rekening met een Mobiliteitstransitie zoals de gemeente Utrecht dat voorzichtig in haar recent vastgestelde beleid heeft opgenomen. We kennen de sterke en zwakte van verkeersmodellen. Hoe je aan een aantal knoppen kunt draaien om de hoeveelheid autoverkeer te “faciliteren” en hoe je modelmatig de potentie van OV en fiets beter in beeld krijgt. Maar een model kun je ook gebruiken om te volgen wat er gebeurt en vooral om te sturen wat je als overheid en burgers wilt realiseren. Corona vormt een Trendbreuk, hoe volg en stuur op wat je wilt bereiken in 2030?

B 12 Gebruik terminologie die aansluit bij wat het ministerie (en RWS) kent.

B 13 Geef RWS-Utrecht een rol, niet te formeel, want dat mogen ze niet, maar zo dat je ze informeel meeneemt in wat je doet. Daarmee creëer je draagvlak tijdens het proces.

B 14 Maak van de gelegenheid gebruik om de nieuwste inzichten van het CPB/PBL en KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteit) mee te nemen in jouw verhaal. Je zou ze zelfs in de fase van het formuleren van uitgangspunten kunnen uitdagen om daar een rol in te spelen.

B 15 Kortom, maak creatief gebruik van de ruimte die in de standaard IenW spelregels, gebruiken en instrumenten zit.

B16 Inhoudelijke argumenten?

 • de A27 hoeft helemaal niet verbreed: maak het kort en maak een krachtig verhaal, waarin je laat zien dat nut en noodzaak daarvoor ontbreken en er tal van argumenten+onderzoek beschikbaar is om de A27 niet te verbreden. Nieuw onderzoek is niet nodig, belangrijk is wel dat de regio krachtig verwoord dat ze geen behoefte heeft aan verbreding, Amelisweerd en aangeeft wat de regio wel nodig heeft
 • Je kunt het effecten van Thuiswerken , kortere reisafstanden, veranderingen in woon-werkselaties en woon-werkafstanden etc, etc maar voor een deel modelleren / aannemelijk maken. Leg de link met het idee voor een proeftuin Voorbeeldregio Utrecht?
 • Maak een nieuwe geactualiseerde onderbouwing voor de alternatieve invulling binnen de bestaande bak (met gebruikmaking van alle bronnen en criteria

Uitwerking Begeleidingsgroep?

Vorm met elkaar in 2022 een begeleidingsgroep “Binnen de Bak” BdB

Uitgangspunten opdracbt
“Van proberen kun je leren
“Verbinden is werken met het verschil

Doel:

 1. aan tafel komen bij de bestuurders in BO MIRT.
 2. Invloed uit te oefenen op een door regio en rijk samen te nemen besluit om invulling te geven aan het coalitieakkoord (vanaf 6 maart regeerakkoord!) op onderdeel A27 – binnen de bak van Amelisweerd en leg waar mogelijk de verbinding met de regionale klimaatopgave mbt Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
 3. Benut methoden zoals de Tilburger methode (T-methode) vanuit de Civil Society (bewoners, bedrijven en kennisinstellingen) invloed te organiseren op bovenstaande doelen 1-3.

Motto: “Het lerend vermogen van de staat, stad en regio vergroten

Uitdaging: omgaan met prestige & gezichtsverlies

De kwestie terugbrengen tot het ligt aan het prestige van de minister: “zij heeft toch altijd gelijk” was afgelopen jaren een veel besproken thema binnen onze kring. Nu heeft de medaille voor he eerst twee kanten; Prestige van de regio (we kunnen het! ) en van het Rijk ! Met het oog op het voorkomen van gezichtsverlies Des te meer is diplomatie nodig om een gezamenlijke deal te bereiken. Met draagkracht en draagvlak vanuit stad en regio. .

In de uitwerking kun je denken aan een vertegenwoordiging van de BdB als animator van de T-methode.

Geplaatst in Coach | 2 Reacties

Coalitie-akkoord -> Hoe zou jij dit aanpakken?

Het Coalitie-akkoord van 15 december 2021 bevat een opening in het debat over de verbreding van de A27 door Amelisweerd. De link luidt https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst: Bij onderdeel Infrastructuur op pagina 14 schrijft de coalitie:

We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

Vier interessante zinnen! Uitdagend! En: Teleurstellend ook, want het woord klimaat maar ook het woord fiets ontbreken ! Vragen zijn: Wie gaat dit beoordelen, wie gaat dit maken of maakbaar maken? De coalitie en de hierbij betrokken ministers zullen het alternatieve voorstel gaan beoordelen. Hoeveel vingers willen zij in de pap: De regio is nu wel aan zet. Dat is de opening. Zou als regio en rijk er gezamenlijk uitkomen. Verleidelijk is het wel om er alleen een technische uitwerking van de maken, en gebruik maken van wat er al ligt (SUUNTA 2). Een meer strategische benadering zou zijn je te richten op het proces en er een onderzoeksproject van maken om je voorstel te onderbouwen.. Waar wil je rekening mee houden? Welke toetsingscriteria voor het alternatieve plan zijn belangrijk? Wie formuleert die onderzoeksopdracht? En zijn de betrokken ministers daarmee akkoord? Waar wil je het wel en niet over hebben? Hoe richt je zo’n project/proces in? Welke procestappen wil je ondernemen en wie wil je daarbij bij betrekken?

Daarom leg ik jou de vraag voor: Hoe zou jij dit aanpakken?

Minimaal is nodig dat zich een eigenaar meldt voor deze uitdaging. Arne Schadddelee, Gedeputeerde Mobiliteit ,heeft zich al gemeld. Zijn RO-collega Wonen, Rob van Muilekom, zal ook willen meedenken met de ontsluiting van nieuwe woongebieden door (hoogwaardig) OV. Vindt GS extra onderzoek wel noodzakelijk? Hoe gaat GS de onderzoeksopdracht omschrijven, wie vraagt ze erbij? Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, Kerngroep Ring Utrecht. Wordt het onderzoek openbaar aanbesteed? En aan wie wordt het onderzoek uitbesteed? Is het in het coalitie-akkoord ook het (op pagina 1vermelde) uitdaagrecht aan de orde?

Hoe zou jij dit aanvliegen?

Geef je reactie. Je idee publiceer ik alleen anoniem IN overleg met jou. Ok?


Geplaatst in Coach | 2 Reacties

Wat zegt het Kadaster: van wie is de stad?

Voor dit thema organaiseren we op 15 september een open publieksavond in Stefanus/ZIMIHC in Overvecht.

Een van de antwoorden op deze vraag vind je via https://kadastralekaart.com/kaart

Het kadaster is een publieke instelling, waarin alle grondeigendommen zijn vastgelegd.

Wikipedia (“de onvolprezen encyclopedie van burgers”) schrijft: Het Kadaster in Nederland is een overheidsdienst, die gegevens bijhoudt over grond, gebouwen en adressen en andere geografische informatie voor Nederland. Het Kadaster in Nederland is in 1832 opgericht (als Dienst voor het kadaster en de openbare registers) en is sinds 1994 een zelfstandig bestuursorgaan.

In Nederland registreert het Kadaster sinds 1832 gegevens over een bepaalde onroerende zaak (het perceel) en alle wijzigingen die zich daarin voordoen.

Zo legt men de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker vast. Ook wordt vermeld waar het perceel ligt, wat de afmetingen ervan zijn en hoe de grond wordt gebruikt. Ook wordt vastgelegd of er een recht van hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rusten, of dat er bodemverontreiniging aanwezig is.

Om een perceel aan te duiden gebruikt men de kadastrale aanduiding, die altijd bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex wanneer het perceel is gesplitst in appartementsrechten.

Als een eigenaar van een perceel dat perceel in delen verkoopt, wordt dat perceel gesplitst en krijgen de delen nieuwe kadastrale nummers. Oorspronkelijk werd in de notariële akte vermeld dat er een deel van een kadastraal perceel was verkocht. Vastlegging van de grenzen tussen de delen gebeurde door de landmeter van het Kadaster na aanwijzing van koper(s) en verkoper. Tussen de registratie van de akte en de vastlegging door de landmeter konden soms jaren liggen en was de kadastrale kaart niet up to date. 

Thans worden die grenzen voorlopig vastgesteld. Ze kunnen voorafgaand aan een in te schrijven akte door geautoriseerde zakelijke klanten worden ingetekend in de kadastrale kaart. Deze grenzen worden dan voorlopige kadastrale grenzen genoemd.

Kortom: als je wilt weten van wie de grond en de gebouwen zijn, wend je tot het kadaster. Wel met een maar: het opvragen van een eenvoudige koopacte voor een perceel (groot of klein) kost een tientje…

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Grondpolitiek en een grondcooperatie in Utrecht?

Stel; Ik zou een grondcooperatie willen starten. Dat is een zwerm van mensen die meer willen weten wat grond is, welke voetafdruk je erop kunt zetten, hoeveel grond waard is, weten en uitwisselen hoe je een grondslag bepaalt, wat je met grond kunt doen. Waar grenzen liggen En meer. Met grond-ambassadeurs, een vereniging zelfs ?

Deze kaart ontving ik van de gemeente Utrecht met gedetailleerde gegevens over grondposities in Overvecht.

Grondposities van Gemeente en andere partijen!

Dit idee valt te droppen op Linkedin. Een webpagina op jkdg.nl met reacties opdat het idee groeit als een zaadje in vruchtbare bodem. Wat heeft grond te maken met mobiliteit, bestuur en Ruimteljke Ordening. Of is bewegen een puur prive-aangelegenhweid waar VNG een E-boek over publiceert.

E-book: Bouwstenen Beweegvriendelijke Omgeving, met voorbeelden voor de vertaling naar het Omgevingswet instrumentarium schoolomgeving

Samenstelling: Jeroen Hoyng, Karin van der Maat

Talloze signalen ontving ik die mij dit idee hebben aangereikt.

 1. Wat weten we van grond https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/23428909-6dd8-4c63-a6b0-2d5c4ccbaa28/het-mysterieuze-wood-wide-web-onder-de-grond-paddenstoel
 2. De contouren van de Aarde bepalen het ruimtegebruik van de aarde
 3. Van de vraag van wie is de stad ? kom je vanzelf op van wie is de Aarde?
 4. Ruimtegebruik hangt samen met grondgebruik v.v. (Bertolini)
 5. Wie eigent zich de grond toe? Het mooie voorbeeld uit Duiven, waarin burgers landbouwgrond kopen om er een herstelnatuurgebied van te maken (Vroege Vogels,1 oktober 2021)
 6. Wat betekent erfpacht eigenlijk? Contact met grootfgrondbezitters, we bezitten met zijn allen maar een Aarde. Planeet B is onvindbaar.
 7. etc.

Wie nodig ik uit voor de GC?Beginnen in Overvecht? Inizichten uit de stad verzamelen?


Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen