Wat ga ik zeggen?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Coalitie-akkoord -> Hoe zou jij dit aanpakken?

Het Coalitie-akkoord van 15 december 2021 bevat een opening in het debat over de verbreding van de A27 door Amelisweerd. De link luidt https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst: Bij onderdeel Infrastructuur op pagina 14 schrijft de coalitie:

We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

Vier interessante zinnen! Uitdagend! En: Teleurstellend ook, want het woord klimaat ontbreekt…! Vragen zijn; Wie gaat dit beoordelen, wie gaat dit maken of maakbaar maken? De coalitie en de hierbij betrokken ministers zullen het alternatieve voorstel gaan beoordelen. Hoeveel vingers willen zij in de pap: De regio is nu wel aan zet. Dat is de opening. Verleidelijk is het om er een technische uitwerking van de maken, en gebruik maken van wat er al ligt (SUUNTA 2). Een meer strategische benadering is je richten op het proces en er een onderzoeksproject van maken om je voorstel te onderbouwen.. Waar wil je rekening mee houden? Welke criteria zijn belangrijk? Wie formuleert die onderzoeksopdracht? En zijn de betrokken ministers daarmee akkoord? Waar wil je het wel en niet over hebben? Hoe richt je zo’n project/proces in? Welke procestappen wil je ondernemen en wie wil je daarbij bij betrekken?

Daarom leg ik jou de vraag voor: Hoe zou jij dit aanpakken?

Minimaal is nodig dat zich een eigenaar meldt voor deze uitdaging. Arne Schadddelee, Gedeputeerde Mobiliteit ,heeft zich al gemeld. Zijn RO-collega Wonen, Rob van Muilekom, zal ook willen meedenken met de ontsluiting van nieuwe woongebieden door (hoogwaardig) OV. Vindt GS extra onderzoek wel noodzakelijk? Hoe gaat GS de onderzoeksopdracht omschrijven, wie vraagt ze erbij? Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, Kerngroep Ring Utrecht. Wordt het onderzoek openbaar aanbesteed? En aan wie wordt het onderzoek uitbesteed? Is het in het coalitie-akkoord ook het (op pagina 1vermelde) uitdaagrecht aan de orde?

Hoe zou jij dit aanvliegen?

Geef je reactie. Je idee publiceer ik alleen anoniem IN overleg met jou. Ok?


Geplaatst in Coach | 2 Reacties

Wat zegt het Kadaster: van wie is de stad?

Voor dit thema organaiseren we op 15 september een open publieksavond in Stefanus/ZIMIHC in Overvecht.

Een van de antwoorden op deze vraag vind je via https://kadastralekaart.com/kaart

Het kadaster is een publieke instelling, waarin alle grondeigendommen zijn vastgelegd.

Wikipedia (“de onvolprezen encyclopedie van burgers”) schrijft: Het Kadaster in Nederland is een overheidsdienst, die gegevens bijhoudt over grond, gebouwen en adressen en andere geografische informatie voor Nederland. Het Kadaster in Nederland is in 1832 opgericht (als Dienst voor het kadaster en de openbare registers) en is sinds 1994 een zelfstandig bestuursorgaan.

In Nederland registreert het Kadaster sinds 1832 gegevens over een bepaalde onroerende zaak (het perceel) en alle wijzigingen die zich daarin voordoen.

Zo legt men de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker vast. Ook wordt vermeld waar het perceel ligt, wat de afmetingen ervan zijn en hoe de grond wordt gebruikt. Ook wordt vastgelegd of er een recht van hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rusten, of dat er bodemverontreiniging aanwezig is.

Om een perceel aan te duiden gebruikt men de kadastrale aanduiding, die altijd bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex wanneer het perceel is gesplitst in appartementsrechten.

Als een eigenaar van een perceel dat perceel in delen verkoopt, wordt dat perceel gesplitst en krijgen de delen nieuwe kadastrale nummers. Oorspronkelijk werd in de notariële akte vermeld dat er een deel van een kadastraal perceel was verkocht. Vastlegging van de grenzen tussen de delen gebeurde door de landmeter van het Kadaster na aanwijzing van koper(s) en verkoper. Tussen de registratie van de akte en de vastlegging door de landmeter konden soms jaren liggen en was de kadastrale kaart niet up to date. 

Thans worden die grenzen voorlopig vastgesteld. Ze kunnen voorafgaand aan een in te schrijven akte door geautoriseerde zakelijke klanten worden ingetekend in de kadastrale kaart. Deze grenzen worden dan voorlopige kadastrale grenzen genoemd.

Kortom: als je wilt weten van wie de grond en de gebouwen zijn, wend je tot het kadaster. Wel met een maar: het opvragen van een eenvoudige koopacte voor een perceel (groot of klein) kost een tientje…

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

De Grondcooperatie

Stel; Ik zou een grondcooperatie willen starten. Dat is een zwerm van mensen die meer willen weten wat grond is, welke voetafdruk je erop kunt zetten, hoeveel grond waard is, weten en uitwisselen hoe je een grondslag bepaalt, wat je met grond kunt doen. Waar grenzen liggen En meer. Met grond-ambassadeurs, een vereniging zelfs ?

Dit idee valt te publiceren op Linkedin. Een webpagina op jkdg.nl met reacties opdat het idee groeit als een zaadje in vruchtbare bodem.

Talloze signalen ontving ik die mij dit idee hebben aangereikt.

 1. Wat weten we van grond https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/23428909-6dd8-4c63-a6b0-2d5c4ccbaa28/het-mysterieuze-wood-wide-web-onder-de-grond-paddenstoel
 2. De contouren van de Aarde bepalen het ruimtegebruik van de aarde
 3. Van de vraag van wie is de stad ? kom je vanzelf op van wie is de Aarde?
 4. Ruimtegebruik hangt samen met grondgebruik v.v. (Bertolini)
 5. Wie eigent zich de grond toe? Het mooie voorbeeld uit Duiven, waarin burgers landbouwgrond kopen om er een herstelnatuurgebied van te maken (Vroege Vogels,1 oktober 2021)
 6. Wat betekent erfpacht eigenlijk? Contact met grootfgrondbezitters, we bezitten met zijn allen maar een Aarde. Planeet B is onvindbaar.
 7. etc.

Wie nodig ik uit voor de GC?


Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Van wie is de stad? Wie bezit grond in Overvecht/Utrecht?

Uitgangspunten / opgedane inzichten:

 • bezitters van grond hebben meer over de bestemming te zeggen dan een gemeentebestuur
 • grondbezit is een vergeten thema in de stad: van wie is de stad? wie heeft de grond in bezit?
 • Grond kan eigendom zijn van particulieren, de overheid, belegggers, ontwikkelaars, wooncorporaties, in tal van vormen (bloot eigendom <-> erfpacht voor particulieren en organisaties)
 • Gemeente bezit grond, openbare ruimte, het publieke deel van het ondergrondse leidingnet en gemeentelijk vastgoed
 • Wooncorporaties bezitten grond en vastgoed
 • etc

Samenhang met verstedelijkings-thema’s en de wooncrisis

Grondbezit (en grondpolitiek) kent samenhang met vier verschillende thema’s , die Frans Soeterbroek benoemt in zijn analyse van de Wooncrisis:

 1. Grond- en vastgoedbedrijven weer publiek maken
 2. Van marktgestuurde naar maatschappelijke gebiedsontwikkeling
 3. Onder democratische controle brengen van het geld dat door regio’s stroomt
 4. De omgevingswet als nieuw sociaal contract

Kennis verzamelen over het grondbezit in Utrecht past het meest bij thema 1 en kan bij drie andere thema’s een functie vervullen. Wie bezit kennis over het grondbezit?

Wie bezit kennis over grondbezit (in Overvecht)?

 1. de afdeling Grondzaken van de gemeente (wethouder Diepenveen)
 2. het Kadaster, een overheidsinstelling, tegen betaling
 3. Grootgrondbezitters en grootgrondverwervers
 4. Beleggers, die (willen) beleggen in grond en vastgoed
 5. Burgers die meer (willen) weten, het Kadaster raadplegen etc
 6. Volksvertegenwoordigers die controle (willen) uitoefenen op grondpolitiek van de overheid

Bestaat die Utrechtse kaart: van wie is de stad

Ja, de gemeente heeft een eigen Basisregistratie grondzaken, afgeleid van het Kadaster. Die basisregistratie wordt “gevuld” door het Gilde Investeren en Exploiteren, zeg maar het Gilde Grondzaken. De gemeentelijke Tekenkamer zou op basis van de ze computer data een kaart op hoofdlijnen kunnen maken van het grondbezit in een bepaalde wijk of buurt. Houd het eenvoudig. Ook als je een kaart laat samenstellen van de stad als geheel: zorg daarbij dat voor een toelichting bij de legenda en de betekenis van de gebruikte kleurtjes / partijen / belangen.

Doel traject

In korte tijd kennis verwerven over het grondbezit in een nader te bepalen deel van de stad en die kennis (eigendomskaart met agenda in kleurtjes) ter beschikking stellen aan bewonersinitiatieven.

Bewonersinitiatieven kunnen dan zelf beslissen of zij blijven participeren in een plan van de ontwikkelaars / gemeente of dat zij zelf een eigen plan gaan ontwerpen. Een van de eerste stappen in het Utrechts Plan Proces heet het intentiedocument (i-Doc), waarin initiatiefnemers aangeven wat zij voornemens zijn te doen en te ontwikkelen.


Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

“Van wie is de stad?”

Campagne-afsluiting & opstart “Van wie is de stad?”

Toespraak Jan Korff de Gidts, 30 september 2021

Goedemorgen,

“Van wie is de stad?” is een hele goede (open) vraag. Die vraag hebben wij in onze campagne geadopteerd. Wat is mijn antwoord? Wees nieuwsgierig.

Misschien bent u als journalist daarom hier, welkom. Welkom burgers van deze stad. Welkom ook, Ime, de 28 jarige Utrechter, die zelf zijn eigen boomhut-woning bouwde, omdat hij geen huis heeft. Daar staat zijn casco-huis, gebouwd rond een boom in dit park. Een boomhut. Een collega-journalist noemde dat ding daar een prachtige PR-stunt.

Van wie is de stad? is een vraag die inmiddels stad en land rond gaat. Daar zijn we heel blij mee.

Onze vraag zou je op minstens twee manieren kunnen beantwoorden: Vanuit een leefwereld of vanuit een systeemwereld. Wat een verschil!

 1. Vanuit uw leefwereld kunt u uw leefomgeving verkennen ,uw wonen , uw werk en uw voorzieningen;
 2. Vanuit een systeemwereld kunt u met juridische argumenten of maatschappelijk argumenten onze vraag verkennen.

Laat ik met de tweede invalshoek beginnen. Juridisch of maatschappelijk?

Juridisch hebben we de petitie verloren, ja er zijn te weinig stemmen om op 16 maart 2022 een referendum, een volksstemming, te houden. U kunt 16 maart wel kiezen>

Maatschappelijk is onze campagne meer dan geslaagd omdat we de vraag Van wie is de stad gesteld hebben, locale, sociale, en landelijk media hebben gehaald en duizenden mensen zichzelf deze vraag gesteld hebben en nieuwsgierig zijn geworden naar hun antwoord.

Ja, ik heb een persoonlijk antwoord op de vraag: van Wie is de stad? Ik vind dat alle Utrechters en iedereen die in de stad geboren is nieuwsgierig worden naar hun eigen persoonlijk antwoord. Ik ben niet in Utrecht geboren, maar woon wel al sinds 1965 in de stad, sinds het 1ste jaar van mijn studie aan de Universiteit. Ik ben eigenlijk al 55 jaar met deze vraag bezig. Ik heb persoonlijke opvattingen die ik graag met u deel. Laat meer burgers van de stad de komende zes maanden hun verhaal met elkaar delen opdat zij raadsleden op 16 maart 2022 kiezen, die vertrouwen van hen verdienen.

Dank u voor uw aandacht.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Daarom een RSU-referendum!

Op 16 juli j.l. heeft onze Utrechtse gemeenteraad de Ruimtelijke Strategie 2040 van de stad aangenomen. Deze RSU geeft geen duidelijkheid hoe de gemeente betaalbare woningen gaat realiseren en hoe de gemeente gaat verdichten. 

Op onderdelen is de RSU weliswaar aangepast, maar met de RSU in de hand wordt het devies GROEIEN in kwantiteit, terwijl kwaliteiten van de stad het onderspit delven; de voor velen zichtbare sociaal-economische ongelijkheids-contrasten in de stad worden onvoldoende aangepakt en zullen daardoor toenemen. 

Deze RSU heeft geen randvoorwaarden voor de klimaatopgave overgenomen voor die in klimaatakkoorden zijn vastgelegd.

GROEIEN MAAR !!

Dat zijn mijn eerste bezwaren tegen de RSU van de stad.

Op persoonlijke titel ben ik nu toegetreden tot de initiatiefgroep, die een Referendum over deze RSU wil gaan organiseren. Inhoudelijke motieven maar ook omdat we in een trechter gezogen lijken te worden. 

 • Waarom moet Utrecht zo hard groeien?

Heeft u als burger een beeld dat u heeft kunnen meepraten over het waarom, nut en noodzaak van de groei van Utrecht Stad? En dat u daar invloed op gehad hebt? 

Tip: Kijk het programma Hollandse Zaken terug waarin Utrechtse journalisten Cees Grimbergen en Louis Engelman uitleggen dat grondspeculatie de prijzen van nieuwe woningen opdrijft en dat de gemeente Utrecht een belangrijke rol in speelt? 

Link: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/onbetaalbare-huizen/POW_04981969/

Onbetaalbare huizen = TEKST OP DE LINK VAN MAXVANDAAGHoe leidt de lucratieve handel in bouwgrond tot torenhoge huizenprijzen? Die handel is, naast de lage hypotheekrente en de opmars van beleggers, één van de oorzaken van de huidige woningcrisis.

We verdiepten ons in de Utrechtse Merwedekanaalzone, een nieuwbouwproject niet ver van de Jaarbeurs, CS en de Utrechtse binnenstad. Daar komt het dichtstbebouwde stukje Nederland. Op een klein stukje grond zijn meer dan 7000 huizen gepland. De belofte was echter dat er betaalbare woningen zouden komen. De eerste koopprijzen zijn nu bekend. Van bijna 400.000 euro voor een klein appartement tot boven een miljoen euro. Veelal niet betaalbaar voor jonge gezinnen met gemiddelde lonen. Wat ging hier mis?

 • Waarom heeft RSU verdichting als oplossing met een verwijzing naar een nog vast te stellen hoogbouwvisie ?
 • Waarom wil Utrecht zo hard groeien zonder de klimaatopgave voor de stad als uitgangspunt te nemen? 
 • Waarom is er een RSU 2040 vastgesteld zonder financiële dekking ? 

We leven niet in een luilekkerland. 

Daarom doe ik mee om een referendum over de RSU te organiseren. 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Cora, Kora en Amelisweerd

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Brief aan mijn kleinkinderen uitgesproken op het Utrechtse Klimaatalarm 14 maart 2021 door Jan Korff de Gidts (Grootouder/Kracht van Utrecht)

Hier sta ik dan

op het Jaarbeursplein in Utrecht

bij deze manifestatie voor het klimaat

met een brief, die ik, ook namens mijn vrouw, als grootouders aan onze kleinkinderen schrijf.

Vandaag 14 maart is ook onze kleindochter jarig!

We wilden eigenlijk haar 13de verjaardag vieren!

Toch zijn we hier in Utrecht…

Om samen op te gaan voor het klimaat.

Jullie, mijn kleinkinderen en alle andere kleinkinderen, leren nu al te leven met ‘minder’, met beperkingen van dingen, die jullie eigenlijk graag willen doen.

Door deze corona-tijd heb je minder contact met vrienden.

Minder echte lessen op school, en nog veel meer dingen minder!

Een beetje minder kan best goed, het is niet altijd slechter. Het heeft ook goede kanten.

Bijvoorbeeld dat de snelwegen rond en in Utrecht niet druk waren.

De A27, de weg bij ons bos Amelisweerd, hoeft dus helemaal niet breder.

Jullie hadden de auto ook minder nodig, want je kon meer fietsen of lopen!

En dan komt er in de stad ook meer ruimte!

Dus politici kies voor Klimaat & Amelisweerd.   

In mijn studententijd zat ik in een club, die aandacht vroeg voor de natuur. Die club kwam niet van Parijs, maar dat was de club van Rome. Nu tonen wij de Kracht van Utrecht!

Wat we toen zeiden, geldt nog steeds:

‘Heb oog voor je energiegebruik, je omgeving, je mede-mensen, voor de dieren, de gebouwen, de wegen en de natuur.’

Bijna had ik geen kinderen, omdat we in die jaren zeventig niet meer kinderen op deze wereld wilden zetten.

En nu heb ik zelfs kleinkinderen!

Ik geniet van jullie!

Net als toen ik jong was, gaan jullie ook voor je omgeving zorgen. En voor het klimaat en de wereld, waarin wij en alle grote en kleine dieren en de allerkleinste beestjes kunnen leven.

Jullie hebben vast op het jeugdjournaal gezien dat er nu in de hele wereld meer mensen naar de voedselbank gaan.

Deze mensen hebben gewoon niet genoeg geld om eten te kopen.

In deze Coranatijd horen jullie dat sommige ouders geen geld meer kunnen verdienen.

En toch zijn er veel mensen, die ook nu dure dingen blijven kopen, als auto’s, huizen, grond.

We kunnen toch samen nieuwe wegen vinden, wij ouderen, en jullie jongeren, hoe armere mensen meer kunnen verdienen en rijkere mensen wat minder?

Dan kunnen alle ouders een hobby voor hun kinderen betalen!

Dan nog een door-denkvraag aan jullie:

Kunnen we wel terug naar alles wat we vóór corona-tijd allemaal deden?  

Wisten jullie dat we nu al meer energie gebruiken dan de aarde aan kan?

Uit de wetenschap weet ik hoeveel energie aan olie, gas en elektra we per jaar kunnen gebruiken zonder het leven op onze aarde in gevaar te brengen.

Wat blijkt, al in de maand juli, de 7de maand van elk jaar hebben we de hoeveelheid energie al opgebruikt.

Dus: van augustus tot en met december eten we dus stukjes leven op aarde op.

Maar DAT willen wij en jullie toch niet!?

Daarom vragen we als grootouders onze regering NU DIRECT te kiezen voor het dubbel en dwars halen van  de klimaatdoelen.

Schrap dan ook definitief alle overbodige projecten zoals de verbreding van de A27 door Amelisweerd. Help Utrecht een blijvend mooie stad te zijn, waar je kan wandelen, fietsen en reizen met bussen, trams en treinen. Zodat we milieubewust naar school, sport, film en festivals kunnen gaan.

Ik ben blij dat ik kleinkinderen heb.

Jullie zijn de toekomst.

Jullie vertrouw ik om de aarde leefbaar te houden.

Samen gaan we dat regelen!

Jullie grootouders Jan Korff de Gidts en Willy Mooy     

Reacties welkom op mailadres van Jan:  Kracht van Utrecht  contactenkvu@gmal.com

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Kracht van Utrecht krijgt steun van KNHM-foundation

Binnenkort word ik gebeld door de KNHM-Foundation. Dit fonds is voortgekomen uit de nalatenschap van de Heidemaatschappij. Op de website van het fonds lees ik: De KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. https://www.knhm.nl Ik heb het fonds aangegeven dat ik steun zoek ter wille van een zo goed mogelijke overdracht van het gedachtengoed. Het fonds heeft twee adviseurs aangewezen, die ons willen helpen ons regionale burgerinitiatief verder te helpen, in het vergroten van ons bereik en ons draagvlak.

Dit document stel ik op ter voorbereiding van ons eerste gesprek met het fonds. Centraal voor mij staan vragen als: wat voor stad, buurt of dorp wil je zijn? Welke droom had je? Hoe liep het proces? Wat zijn de sterke en zwakke punten En waar liggen de kansen en bedreigingen? Het liefst bereid ik het gesprek met de adviseur voor met een of twee KvU-collegae. Mijn eerste vraag is: Wat kan ik mijn KvU-collegae bieden en met welke swung kan ik hen verleiden te participeren? Ik heb vast al eerder zo’n document gemaakt, ik kan beter een videoclipje maken met inhoud en emotie…..Met Floris, a.s. maandag! Zie het Blog Wat voor buurt, stad of dorp wil je zijn?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen