Zeven argumenten voor “Utrecht als Voorbeeldregio Klimaatakkoord en Duurzame Mobiliteit”

Zeven argumenten voor onze regio om voorbeeldregio Klimaatakkoord en Duurzame Mobiliteit te worden!

Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief

contactenkvu@gmail.com

0633630344

Uit het door Ed Nijpels op 10 juli 2018 j.l. gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord wordt nog niet zo duidelijk wat de landelijke aanpak wordt voor een meer duurzame mobiliteit met minder CO2-emissies. Het Kabinet heeft onlangs een besluit genomen over de uitwerking van dit Klimaatakkoord.

Voor ons wordt mobiliteit meer duurzaam[1] als het leidt tot minder CO2-emissies, zo min mogelijk energie kost, openbare ruimte en natuur spaart, èn actief & gezond is (dwz met voorkeur voor fiets en OV-gebruik).

Nu komt het aan op een concretere aanpak, waarvoor een voorbeeldregio erg nuttig kan zijn: Utrecht als Voorbeeldregio Klimaatakkoord en duurzame mobiliteit.

Daarom stellen we voor om meer inzicht te vergaren over welke CO2-reducties in onze Utrechtse regio/U10 op het gebied van mobiliteit mogelijk zijn.

We zoeken hiervoor samenwerking met organisaties en vrijwilligers. We nodigen hierbij ieder uit over dit idee mee te denken ook raadsleden uit de regio/U10. Wij gaan gaarne met u in gesprek.

We hebben de volgende zeven argumenten om dit idee te onderbouwen:

 1. De Utrechtse regio kent veel initiatieven en organisaties[2] die werken aan een meer duurzame samenleving.
 2. Grote bedrijven als Rabo, ASR, Cap Gemini, UMC en Achmea zijn toonaangevend in de regio voor het verleiden van werknemers naar meer duurzame mobiliteit.
 3. Volumereductie van het aantal auto;s op fossiele brandstof leidt direct tot CO2-reductie van automobiliteit. Kennis over de potentie van CO2-reducties van regionale beleidsvoornemens voor duurzame mobiliteit is echter verbrokkeld. Maar er is tegelijkertijd veel meer bestuurlijke overeenstemming in de regio over het belang van duurzame mobiliteit dan publiek bekend is.
 4. De verkeersstromen binnen de regio en de stad blijken veel groter te zijn dan de doorgaande (landelijke) verkeersstromen. De regio kan dus echt het verschil maken door het in gang gezette proces naar meer fiets en OV sterk op te voeren: als we in de gehele regio een uitgekiend fiets- en rail-OV-netwerk met grote capaciteit realiseren maken we het op grote schaal overstappen op energiezuinige vervoerswijzen mogelijk. Juist daarom is het belangrijk hoe en met wie we de CO2-emissies van regionale autoverkeersstromen kunnen verminderen: in de spits, in woon-werkverkeer, met deelauto’s en met zoveel meer.
 5. Prorail en NS -met hoofdkantoren in Utrecht – en de centrale en daardoor uitstralende effecten van het Utrechtse verkeersbeleid naar heel Nederland zijn redenen temeer juist Utrecht als voorbeeldregio te kiezen. Samen met overheid, politiek en burgers hebben Prorail en Ns de sleutel in handen voor de voor klimaat zo hard nodige omslag naar een geïntegreerd fiets- en OV+Railnetwerk in de regio.
 6. We signaleren in onze regio een grote behoefte aan een bundeling van krachten voor een grotere ambitie op het gebied van klimaat en duurzame mobiliteit.
 7. Met Utrecht/U10 als voorbeeldregio kunnen we ons beter en meer profileren naar politiek Den Haag (mede omdat Utrecht een economisch succesvolle regio is). Hoe zou David (versus Goliath) dit aangepakt hebben?

Wij werken nu aan een plan van aanpak (die in meer regio’s kan worden gevolgd). De eerste regio waar we voor aan het werk gaan is de U10, alle gemeenten rond de stad, incl. de stad Utrecht zelf. En we verzamelen de eerste basisgegevens over regionale CO2-emissies voor mobiliteit tot op heden.

[1] In dit artikel samengevat onder de noemer “duurzame mobiliteit”

[2] Organisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Utrecht NMU(o.a. Deelauto en Buurtmobiliteit), We drive Solar, Stichting Natuur en Milieu, MilieuCentraal, Fietsersbond, Rover, Klimaatbureau Hier, Utrecht Klimaatneutraal, Climate Week, Utrecht-Global-Goals-City, GoedopWeg. Denk ook aan kennisorganisaties als Universiteit (Sustainable Science en Hogeschool)

 

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Drie vragen bij de kracht van de regio Utrecht

24 januari 2019 Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief

Het is opmerkelijk: Boekhandel Bijleveld overweegt “Bijleveldbijeenkomsten” voor haar lezers te gaan houden, tussen de vele boekenkasten met de vele boeken. Het is wel krap.

Bijvoorbeeld met een succesvolle Utrechtse dichter over poëzie, of met een Utrechtse hoogleraar / filosoof over antropoloog Bruno Latour. 

Verwonderlijk toch dat we in onze kleine, maar enorm groeiende stad zoveel wijsheid in huis hebben. En dat we elkaar herkennen en weten te vinden. 

Ik zeg de laatste tijd steeds vaker dat je de stad ook kunt beschrijven als 50 dorpen.

Opmerkelijk ook dat we zoveel wijsheid in stad en regio hebben.

Tegelijk missen we ook kennisvelden. Vergelijk Utrecht met Eindhoven, dan valt op dat Eindhoven superieur is  in de technologie-innovatie met een Technische Universiteit en alles wat er na de teloorgang van mega-bedrijf Philips in stad en regio is gegroeid. Misschien is het gebrek aan technologische kennis in de Utrechtse regio juist een voordeel omdat we eerder geneigd vraagstukken niet met een technisch saus te overdekken.

We zijn in Utrecht eerder geneigd, merk ik, om vraagstukken reflecterend en in de breedte te benaderen.

Een ander voordeel is dat we juist enorm veel MBO en HBO-studenten en docenten kennen met kennis en vaardigheden, die zo goed in de praktijk te brengen zijn.

Reflecterend over de actualiteit en de energietransitie leg ik de volgende vraagstukken voor:

1. In hoeverre hebben we in stad en regio inmiddels geregeld dat de jeugdwerkloosheid is opgelost doordat we vele jongeren aan het werk hebben kunnen krijgen in het isoleren van huizen?

2. In hoeverre hebben we in de stad voldoende in beeld welke jongeren met een eigen bedrijf vooruit lopen aan de o zo noodzakelijke  transitie naar duurzame energie en mobiliteit?

3. Hoeveel grootouders voor het klimaat zijn er in stad en regio, hoeveel (a.s. grootvaders – moeders) zijn er mede door de Zweedse Greta Thunbert (15 jaar) en de tienjarige Lilliy Platt uit Zeist in geïnteresseerd en welke fora zijn geschikt om het aantal grootouders voor het klimaat in stad en regio voor de regionale klimaattafel fors te doen vergroten? 

Geplaatst in Coach | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Rutte neemt regie OV-Randstad (blog 2 in de reflectie)

Begin Januari: Alsof de duvel ermee speelt. Precies tien jaar geleden stonden we als Kracht van Utrecht-initiatief in de modder, aan de oever van de Kromme Rijn. Om als burgers protest aan te tekenen tegen onbezonnen plannen voor Nieuwe wegen door het groen.

Ik ontmoette daar voor het eerst Cor van Angelen, die in de jaren zeventig had getekend en gerekend aan de snelweg door Amelisweerd. Laten we binnenkort bij elkaar komen om nu eens uit te schrijven waar we VOOR zijn in plaats dat we actie voeren waar we tegen zijn.

Dat deden we, met Saskia en Gerard en Jos en Richard en nog meer mensen Op mijn eiken houten tafel vloeide de koffie rijkelijk. En we maakten een klinkend rapport samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd. We presenteerden die op de dag van de Aarde, 22 april 2009. Ons duurzame alternatief voor mobiliteit.

Begin januari 2019: Voorpagina NRC, 9 januari 2019

“Rutte neemt regie OV Randstad op zich”.

OV Chefsache”

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Start van een blog als reflectie op 2009

Grappig dat ik ineens besef dat begin januari 2009 de kiem gelegd is voor het Kracht van Utrecht-initiatief. 22 april 2009 publiceerden Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd samen onder die naam een Duurzaam Alternatief op Mobiliteit in onze regio. Dit jaar wil ik tien jaar Kracht van Utrecht met velen vieren en daar een aantal activiteiten van mij en anderen aan koppelen.

Omdat die kiem tien jaar geleden is gelegd volg ik anno 2019 een jaar lang mijn agenda en aantekeningen uit die tijd en noteer wat mij daarbij op- en tegenvalt. Minimaal maandelijks. Ik probeer ook reacties van mijn maatjes uit die tijd te krijgen om van de reflectie ook een collectieve actie te maken. Interessant zou ook kunnen zijn om mensen te bevragen die in stad of regio wonen. En om reacties te vragen aan bedrijven en bestuurders hoe zij ons initiatief in die tijd interpreteerden.

Utrecht, 9 januari 2019

 

 

Geplaatst in Catalysator, Coach, De week van ...., Interviews over "De Kracht van Utrecht" | Een reactie plaatsen

Motie Proeftuinen Mobiliteitsfonds door Tweede Kamer wel of niet aanvaard?

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019
   
 
Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.
  Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018
   
  De Kamer,
   
  gehoord de beraadslaging,
   
  constaterende dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds, waarbij de mobiliteit centraal staat in plaats van de modaliteit;

 

overwegende dat de regering heeft aangekondigd met proeftuinen te zullen starten om met regio’s een nieuwe mobiliteitsgerichte werkwijze te verkennen;

 

van mening dat voor het oplossen van knelpunten uit de NMCA een slimme en multimodale aanpak nodig is, waarbij verschillende modaliteiten zoals openbaar vervoer, auto en fiets zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en rekening wordt gehouden met ruimtelijke ontwikkeling;

 

verzoekt de regering, daarom de komende jaren in de proeftuinen te zoeken naar mogelijkheden om slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en een multimodale aanpak toe te passen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van der Graaf

Schonis

Von Martels

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Input voor Utrecht, voorbeeldregio Klimaataanpak en duurzame mobiliteit

Met drie invalshoeken:

Visualisatie Klimaataanpak in Regio

Woon- en werklocaties bepalen de energiestromen

Aansturing ontwerpen door te dansen tussen de schalen

 

1.Maak minste aanslag op klimaat, ruimtebeslag en gezonde lucht zichtbaar

–Waar liggen duurzame en gezonde keuzes en wie zijn aan zet?

–In Midden Nederland, regio Utrecht en Amersfoort

–In de verschuiving van luchtvaartkilometers naar HSL-spoorkilometers

–In de verschuiving van vracht over de weg/lucht naar vracht over water en per trein

–Wie gaan bijdragen, beïnvloeden, betalen en belonen?

 

 1. Geef zicht op (nieuwe) woon- en werkplekken-en- relaties regio’s en provincie Utrecht

– Regio Utrecht, van Woerden tot Zeist en van De Bilt tot Vianen is sterk groeiend in inwonertal – naar bijna 1 mln inwoners in 2030 – en werkt in U10 samen in keuzes voor ruimte, mobiliteit en bebouwde omgeving; overheid verkent toekomstige woningmarkt[1]

–Veel kennis en inzicht bij U10/16 (voortgekomen uit BRU met OV- en fietsvisie)

–Beoordeel huidige Herkomst Bestemmingspatronen 2012-2016 (Ovin – gsm-data)

–Met inschatting toekomstige woningmarkt en HB-patronen in de provincie Utrecht

–Maak inschatting toekomstige Europese spoormarkt en vergelijk functie regio

–Maak relaties tussen europese, landelijke en regionale patronen zichtbaar

 

 1. Onderken het regionale belang van het nationale spoornet: neem dat belang mee in ontwerp en aansturing

–Utrecht Centraal heeft zowel landelijke, regionale als europese OV-functie, sluit aan op Toekomstbeeld Nederland/Europa en koppel in Nederland regio’s

–Viersporigheid vanuit Utrecht Centraal alle richtingen[2] creëert potentie voor 4 stromen op het spoor: europees, landelijk, regionaal en metropolitaan, voor personen en vracht

–Stuur op kansen voor sterke en slimme combinaties OV-, Rail-, Fiets-, en autogebruik

–Regionaal netwerk met knopen voor naadloze overstap Fiets / Bus / Tram / Lightrail / Trein / Auto

–Normeer Reistijden OV Woon-Werk Utrechse Regio – Randstad v.v.: 45 min – max 1 uur

– Verhoog Reissnelheid en Betrouwbaarheid Geïntegreerd Regionaal fiets, Bus,tram en rail (OV)-netwerk

 

Noten

[1] De regio Utrecht leent zich door zijn centrale ligging in Nederland, de aard van de werkgelegenheid en de (potentie tot nog meer) compactheid erg goed voor uitmuntende bereikbaarheid met de klimaatvriendelijke vervoersmodaliteiten. Hier is relatief gemakkelijk een in twaalf jaar een forse verschuiving van auto naar OV en (E-)fiets te realiseren, door simpelweg OV en fiets zo aantrekkelijker te maken dat voor het grootste deel van de ritten de keuze op OV en fiets valt ipv. de op auto.

[2] Viersporigheid rond Utrecht is er al naar Noord, West en Zuid, dwz voeg minimaal toe wat nog ontbreekt naar Noordoost en Oost: naar Amersfoort (van Utrecht tot / vanaf Bilthoven) en naar Arnhem (van Utrecht tot / vanaf Driebergen Zeist).

 

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Bijdrage Kracht van Utrecht aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord

Aan: Annemiek Nijhof, voorzitter van de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord

t.a.v. Julia Thate,  julia.thate@tauw.com

Utrecht, 23 juni 2018

Op 13 juni organiseerde het Klimaatakkoord ook in Utrecht een bijeenkomst om vanuit burgers en maatschappelijke organisaties, die niet vertegenwoordigd zijn in de deeltafels, input voor het Klimaatakkoord te leveren. Eerder spraken wij Annemiek Nijhof op het Festival Duurzame Mobiliteit. Bij deze ontvangt u onze input van het Kracht van Utrecht-initiatief voor het thema Mobiliteit, aangevuld met de Casus Amelisweerd/A27 en voorbeelden vanuit de regio Utrecht.

Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep van bewoners en experts, die concrete voorstellen doet over de omslag naar duurzame bereikbaarheid, en een duurzame en gezonde ontwikkeling van de Utrechtse stadsregio. Wij richten ons daarbij vooral op het gebied van personenmobiliteit. Wanneer 1 op de 7 automobilisten in de spits een andere keuze maakt en we fors investeren in zowel fiets- als OV-netwerken, verlichten we de overlast van het verkeer. Nieuwe wegen zijn zo niet nodig, ook geen verbreding van de bak in Amelisweerd.

Met de Kerngroep Ring Utrecht ziet de Kracht van Utrecht de plannen tot verbreding van de Ring Utrecht (A27/A12) ten koste van Amelisweerd en onze gezondheid als voorbeeld van een achterhaalde visie op bereikbaarheid en mobiliteit. Alleen vanuit een samenhangende aanpak van bereikbaarheid die uitgaat van de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs komen wij tot oplossingen die zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid van de groeiende stadregio verbeteren en het behoud van Amelisweerd, een bijzonder natuurgebied met een grote cultuurhistorische waarde garanderen.

Samenhang van Klimaatakkoord en mobiliteit

Wij doen de volgende aanbevelingen, die we in zes punten verder toelichten:

 1. Ga uit van duurzaam ruimtegebruik en hanteer de mobiliteitsladder (Ladder van Verdaas) als methodiek om tot CO2-reducties te komen;
 2. De samenhang van ruimtegebruik en mobiliteit kan zichtbaar worden gemaakt in Herkomst-Bestemmingspatronen (HB) van bijvoorbeeld autoforenzen in woonwerkverkeer;
 3. Deze methodiek maakt de belangrijkste actoren voor een duurzame transitie zichtbaar;
 4. Toelichting op de generieke opgave;
 5. Van landelijke opgave naar regionale aanpak;
 6. Maak Utrecht voorbeeld-stadsregio voor het Klimaatakkoord.
 1. Ga uit van Duurzaam Ruimtegebruik en hanteer de mobiliteitsladder (“ladder van Verdaas”) als methodiek om tot CO2-reducties te komen http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/ladder-van-verdaas

De eerste trede van de ladder is Ruimtegebruik. Ruimtegebruik leidt in meerdere of mindere mate tot energiegebruik, waaronder het gebruik van energie / fossiele brandstof voor mobiliteit. Ook overheden beseffen meer en meer dat de gerichte invulling van de verstedelijkingsopgave mobiliteit kan voorkomen en beperken. Duurzame en gezonde ontwikkeling van steden en dorpen omvat dan ook slimme en sterke combinaties van thuiswerken & werken op eigen locatie/lopen/fiets/OV/OV-rail en autogebruik, deel uitmaken van een integraal mobiliteitsysteem. Daarmee wordt inzichtelijk welke CO2-reducties realiseerbaar zijn en wat daarbij de bijbehorende CO2-emissies zijn.

In een bijlage hebben we enkele actuele voorbeelden o.a. uit de stadsregio Utrecht opgenomen

2. De samenhang van van Ruimtegebruik en Mobiliteit kan zichtbaar worden gemaakt in Herkomst-Bestemmingspatronen (HB) van bijvoorbeeld autoforenzen in woon-werkverkeer. In kaarten van HB-patronen zie je dat zich rond elke regio een spin vormt. Veel verplaatsingen op de korte afstand waar de fiets, E-fiets en Speedpedelec duurzame kansen bieden. Daarnaast (veelal) zijn er dagelijkse verplaatsingen over langere afstanden waar een fietsrit naar het station + vervolgrit per trein ook duurzame kansen biedt. Juist de belangrijkste verkeersstromen doen zich voor op het stedelijke en regionale niveau. In http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/515-herkomst-bestemmingsonderzoek-autoforenzen-toont-potentieel-voor-meer-fiets-en-ov gaan wij hier dieper op in.

3. Actoren Het grote voordeel van deze methodiek (gebruik van de mobiliteitsladder en visualisatie van HB-patronen) is dat de belangrijkste actoren voor een duurzame transitie/ verandering in zicht komen: Voor de korte afstanden zijn het de bewoners/werknemers die voor hun woon-werkverkeer het gebruik van de auto inruilen voor hun fiets. Voor de langere afstanden zijn het de werkgevers en werknemers die in hun overleg het gebruik van fiets+trein (en de OV/NS-Businesskaart) kunnen promoten.

4. Generieke opgave Wij komen zo tot aanbevelingen voor uw regionale aanpak (Brief minister Wiebes van 12 juni jl., invalshoek 3). Voorafgaand gaan wij hier eerst in op de algemene opgave.

4 a) Stap af van het louter benutten van de Trias Energetica of Trias Mobilitae. De Trias-benadering werkt verwarrend omdat deze benaderingalleen spreekt over beperken van de energievraag en onvoldoende vraagt hoe een energievraag te voorkomen. Zie ook het volgende punt 4b.

4 b) Verhogen van het aandeel elektrische auto’s in 2030 naar 25% geeft onvoldoende soelaas

Uit door ons uitgevoerde berekeningen met behulp van Het Quintel Energietransitie-model (open source) blijkt dat alleen koersen op zero-emissie voor voertuigen (2025 / 2030?) onvoldoende is om aan de door het kabinet omschreven doel van 49 % CO2 reductie te komen.

Met het Energietransitiemodel van Quintel hebben we scenario’s voor de CO2-uitstoot in drie verschillende jaren doorgerekend. Bijgaand plaatje is de resultante van een transportscenario waarin het enige verschil tussen 2015 en 2030 is dat het aandeel elektrische auto’s in 2030 is verhoogd naar 25%. Dat leidt tot een CO2-reductie van 34,4 Mt 2015 tot slechts 33,03 in 2030. Er zijn in dit scenario geen mobiliteitsgroei of verandering van modaliteiten meegenomen, ook is de elektriciteitsmix onveranderd. Wel is de elektriciteitsbehoefte van E-auto’s meegenomen – aandeel 25 %. Zie onderstaand plaatje: er zijn nauwelijks vorderingen. Zie de tabel met slechts lichte verschuivingen, waarvan transport met E-auto voor personenvervoer geen soelaas biedt voor het Klimaatakkoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 c. Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat: onvolledig en onjuist. Daarom vinden wij recente de ruimtelijke verkenning is uitgevoerd in opdracht van ministeries EZK, BZK en IenW onvolledig en daarmee onjuist. Want: transport met E-auto voor personenvervoer biedt geen soelaas voor het Klimaatakkoord onderdeel mobiliteit punt 4b.

https://ruimtevolk.nl/wpcontent/uploads/sites/115/2018/02/180221_Ruimtelijke_verkenning_Energie_en_Klimaat_LQ.pdf

4 d) Noodzaak van volumereductie: wij verzoeken dan ook de Mobiliteitstafel extra aandacht te schenken aan volumereductie van het auto- en vrachtverkeer, denkend en werkend met de mobiliteitsladder vanuit stads- en regionaal niveau. Alleen koersen op transitie naar elektrische auto’s is onvoldoende, volumereductie van het fossiele autoverkeer is nodig om tot de gewenste CO2-reductie voor mobiliteit te komen.

 1. Van landelijke opgave naar regionale aanpak. Het bovenstaande betekent dat het van groot belang is dat de landelijke overheid het de regio’s mogelijk maakt duurzame en gezonde steden en dorpen te ontwikkelen door onder meer.:
 • fiscaal beleid, bevorderen van gebruik versus bezit, onkostenvergoedingen, vrijstellingen e.d.
 • prijsbeleid, waaronder verhandelbare spitsrechten
 • parkeerbeleid waaronder differentiatie van tarieven (CO2, NOX, Roet)
 • eisen aan werkgevers om duurzame mobiliteit onderdeel te laten zijn van het bedrijfsbeleid, waaronder aanpassing van lease-auto-voordelen en vergoedingen voor aangeschafte fietsen en gemaakte fietskilometers
 • stimuli voor werknemers om een meer duurzame keuze te maken in het woon-werkverkeer, o.a. met behulp van ICT en Mobility as a service (MaaS)?
 • het openbreken van het MIRT 2020 – 2030
 • het naar voren halen van de introductie van het Mobiliteitsfonds naar 2020 ipv 2030

 5 a) Prijsbeleid: Een belangrijk instrument om tot volumereductie ligt naast de verstedelijkingsopgave (trede 1 mobiliteitsladder in de tweede trede, “Prijsbeleid”. Naast alle eerdere voorstellen op dit vlak kan daarbij ook worden gedacht aan verhandelbare spitsrechten (ontwikkeld in het VERDUS-project van professor Erik Verhoef VU Amsterdam en toegelicht in het programma Brandpunt + van 12 juni 2018).

5 b) Neem het Nationaal Fietsenplan van het Kabinet mee (CO2-reductie tgv 200.000 fietsritten). Neem mee wat werkgevers en werknemers in steden, regio,s provincies en Nederland kunnen doen om tot volumereductie van het autoverkeer te komen,als invulling van het onlangs gepubliceerde Nationaal Fietsenplan van het Kabinet om 100.000 autoritten te vervangen door fiets-, E-fiets, of Speedpedelec-ritten. Vraag: hoeveel CO2-reductie wordt hiermee (maximaal) bereikt?

5 c). Koers op Regionale bereikbaarheidsaanpak fiets/Ov/OV-rail/auto . Steeds meer regio’s hebben als topprioriteit de uitwerking van een regionaal georiënteerd fiets/OV/Rail/autosysteem. Op landelijk niveau is het MIRT tot 2030 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) dichtgetimmerd, waardoor er wel veel geld is voor oude plannen tot verbreding van snelwegen en slechts een beperkt budget te verdelen valt voor alternatieve keuzes.

Voorbeeld: De Regio Utrecht trekt gezamenlijk op in de aansturing van de verstedelijkingsopgave en de op 31 mei gepresenteerde inzichten en het toegelichte conceptueel model Mobiliteitssysteem fiets/OV/auto. In UNed-verband zijn hierin Provincie, gemeente Utrecht en regiogemeenten de regionale partner van het Rijk ( de ministeries van I&W, BZK en EZ). De realisatie van een Utrechts regionaal georiënteerd fiets/OV/ Rail/autosysteem is topprioriteit, een steun in de rug voor duurzame transitie in ruimtegebruik en bereikbaarheid. Tot dusverre krijgt dit onvoldoende steun van het Rijk. https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/326330/u_ned_conceptueel_model_2040.pdf.

Dit “Mondriaan”plaatje (concept model 2040 ook weergegeven in de bijlage) is een doorbraak in het Utrechtse denken over duurzame mobiliteit. Centraal staat de bestaande blauwe spoorinfrastructuur (IC en sneltrein), met rode metropolitane OV+snelfiets-spaken, aangevuld met – op een eerste groene Ring – IC-Poortstations en multimodale knopen(auto/fiets/OV) aan Metropolitaan OV+snelfiets op een tweede rode ring alsmede multimodale knopen(auto/fiets/OV) aan IC em sneltreinen op een blauwe ring). in zalm zijn opgenomen (vanuit OV) gewenste Ruimtelijke Ordeningslocaties. De Ringen leggen veel nadruk op de rol van de Utrechtse en regionale spoorstations en aansluitende (snel-)fietsnetwerken.

5 d). Handel in lijn van het Rli-advies: verbreed het afwegingskader van het MIRT

Gemeente, regio en provincie Utrecht volgen hiermee een van de zeer recente aanbevelingen van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) (in cursief): Gezamenlijke overheden: investeer in regionale oplossingen waarbij de bestaande infrastructuur beter en anders wordt gebruikt.

En: Gezamenlijke overheden: neem de ruimte om eerder genomen mobiliteitskeuzes te heroverwegen. Zorg voor verbreding van de afweging, kies niet voor het verbreden van snelwegen omdat snelwegen ook weer snel vollopen waardoor de stad verder dichtslibt.

En: Rijk: creëer in het afwegingskader voor het Mobiliteitsfonds veel meer ruimte voor vernieuwing en duurzaamheid dan nu het geval is.

https://rli.nl/publicaties/2018/advies/van-b-naar-anders

5 e) Haal het Mobiliteitsfonds van 2030 naar 2020

Neem dan ook het voortouw om het plan van het kabinet voor een meer integraal werkend Bereikbaarheids/Mobiliteitsfonds in 2030 te vervroegen naar 2020, opdat stadsregio’s vanuit regionale fondsen hun ambities op het gebied van duurzaam ruimtegebruik en mobiliteit kunnen uitwerken en waar maken.

Casus: Ring Utrecht en Amelisweerd In 2005 reserveerde het kabinet met gasgeld uit het FES € 1,4 miljard voor het aanleggen of verbreden van snelwegen rond Utrecht. Dit leidde tot een uitwerking voor het verbreden van de A27 met 2×7 rijstroken door Amelisweerd (start aanleg 2020, opening 2026). Hiervoor is € 1,2 miljard is opgenomen in het MIRT 2018-2030 (Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport). De gemeente Utrecht vindt deze verbreding niet nodig, kiest met de provincie voor het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsysteem in stad en regio (punt 5c) maar is voor de financiering daarvan voor een zeer groot deel afhankelijk van het Rijk.

Het A27-MIRT-project verdient heroverweging omdat het een impuls geeft aan fossiele mobiliteit, meer autoverkeer binnen, vanuit en naar Utrecht en omdat daarmee ongewenste extra CO2-emissies, luchtvervuiling en geluidshinder ontstaan. Wij adviseren u dan ook bij het Rijk in te brengen dat dit project wordt heroverwogen, zoals omschreven door het Rli, als onderdeel van een te vormen Mobiliteitsfonds 2020-2030. De hierbij vrijkomende middelen kunnen bij een meer sobere aanpak van de verbreding worden ingezet voor de schaalsprong OV&fiets.

6). Tot slot een laatste aanbeveling en samenvatting van onze zienswijze: Maak Utrecht voorbeeldstadsregio voor het Klimaatakkoord op het gebied van duurzaam ruimtegebruik en mobiliteit.

Op de websites www.snelwegen-utrecht.nl en www.krachtvanutrecht-initiatief kunt u meer vinden over onze visie ten aanzien van nut en noodzaak van de verbreding van de Ring naar liefst 2×7 rijstroken en over mogelijke alternatieven, zoals de 2×6 rijstroken binnen de A27-bak van Amelisweerd + 80 km / uur. Het geld dat hiermee wordt bespaard (minstens € 500 miljoen?) kan worden benut voor de financiële uitwerking van het geïntegreerd mobiliteitssysteem in de regio Utrecht.

Als klimaataanpak ergens kans maakt om een voor ieder waardevolle transitie te bewerkstelligen op het gebied van ruimtegebruik, mobiliteit en bereikbaarheid is het wel in Utrecht: laten we er met elkaar een voorbeeldstadsregio voor het Klimaatakkoord van maken.

In een bijlage hebben we enkele actuele voorbeelden daartoe uit o.a. de stadsregio Utrecht opgenomen.

Wij zouden graag onze zienswijze met u willen uitwisselen.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Jan Korff de Gidts

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

https://www.snelwegen-utrecht.nl

https://www.beschermhetbos.nl

06 33630344

contactenkvu@gmail.com

 

Bijlage: actuele voorbeelden met de samenhang tussen Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit uit de stadsregio Utrecht.

Voorbeelden Utrecht zonder gewijzigd beleid

Als de provincie Utrecht voor 2030 zich verplicht tot het realiseren van 68.000 nieuwe woningen in de provincie zou dit – zonder beleidswijziging – leiden tot 75000 a 80.000 extra autobezitters en parkeerplaatsen. Wanneer de overheid er in slaagt woningbouw te laten plaatsvinden in de buurt van een doorfietsnetwerk en OV-knooppunten kan de samenhang van duurzaam ruimtegebruik en mobiliteit in praktijk worden gebracht.

Voorbeeldproject Utrecht met gewijzigd beleid met alternatieven voor de auto

Het in punt 5c genoemde plaatje is een doorbraak in het Utrechtse denken over duurzame mobiliteit. Het omvat een voor gemeente en provincie Utrecht gemeenschappelijk overeengekomen concept voor het Mobiliteitssyteem 2014 in Utrecht concept model 2040.

Centraal staat de bestaande blauwe spoorinfrastructuur (IC en sneltrein), met rode metropolitane OV+snelfiets-spaken, aangevuld met – op een eerste groene Ring – IC-Poortstations en multimodale knopen(auto/fiets/OV) aan Metropolitaan OV+snelfiets op een tweede rode ring alsmede multimodale knopen(auto/fiets/OV) aan IC em sneltreinen op een blauwe ring). in zalm zijn opgenomen (vanuit OV) gewenste Ruimtelijke Ordeningslocaties. De Ringen leggen veel nadruk op de rol van de Utrechtse en regionale spoorstations en aansluitende (snel-)fietsnetwerken.

Dit concept biedt veel aanknopingspunten om de samenhang tussen duurzaam ruimtegebruik en mobiliteit te duiden. In wandelgangen wordt dit plaatje door sommigen het wagenwiel, door anderen vanwege de blauwe, rode en groene lijnen al het Utrechtse Mondriaan-plaatje genoemd.

Voor de nog te ontwikkelen Utrechtse wijk, de Merwedekanaalzone, is door projectontwikkelaars en gemeente afgesproken dat de parkeernorm wordt beperkt tot bijvoorbeeld 0,3, het delen van voertuigen voor wonen en / of werken wordt bevorderd en het gebied perfecte aansluiting heeft op het fiets- en OV-netwerk. Elke parkeerplaats, die vervalt scheelt circa € 25.000 in kosten.

Door het realiseren van minder parkeerplaatsen kan de woondichtheid toenemen en / of kan de openbare ruimte voor speelruimte of andere voorzieningen worden vergroot. “Iedere beschikbare deelauto vervangt daar vier parkeerplaatsen.”.

Voorbeeld Omgevingsvisie en mobiliteitstrends als uitwerking voor NL

Parkeeradviseur Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng stelt vast dat er tot 2030 zo’n 700.000 woningen – en zonder maatregelen – 868.000 auto’s bijkomen in Nederland. Ondertussen groeit het besef van luchtverontreiniging, neemt de verkeersonveiligheid toe en loopt de bestaande infrastructuur tegen haar grenzen aan. Waar laten we al die auto’s allemaal, vraagt hij zich af

De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid in een omgevingsplan per gebied verschillende omgevingswaarden kunnen vaststellen. Zo kan het aantal toegestane motorvoertuigen in een wijk per wegvak of dagdeel verschillen, maar kan ook het aantal parkeerplaatsen per straat verschillen.

Voor elke parkeerplaats die minder gebouwd wordt, kan de woningbouwontwikkelaar meer huizen bouwen in de bestaande ruimte. “Maar dan moet de ontwikkelaar samen met de overheid wel alternatieven aanbieden, zoals deelauto’s en fiets- en ov-voorzieningen”.

Dit principe wordt al meer in de praktijk toegepast. Aan het Koningin Julianaplein in Den Haag komt er bij nieuwbouw geen enkele parkeerplaats meer bij. Met de gedachte: mensen die hier komen wonen, hebben geen auto nodig. “Met het Centraal Station nabij biedt ov een prima alternatief.”

“Maar let wel op: als je in een gebied te veel parkeerplaatsen weghaalt, gaan automobilisten allemaal in een ander gebied parkeren. Dat zul je met aanvullend beleid moeten zien te voorkomen”.

Bronnen:

Mondriaanplaatje: https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/326330/u_ned_conceptueel_model_2040.pdf.

Voorbeelden:

https://www.parkeer24.nl/nieuws/120418/parkeerruimte-slimmer-gebruiken-met-de-omgevingswet?utm_source=Acquire+Publishing+nieuwsbrieven&utm_campaign=6280b6cb00-PARKEER24_Nieuwsbrief_Week_2_2018&utm_medium=email&utm_term=0_8172161e60-6280b6cb00-226667077

Geplaatst in Catalysator, De week van .... | Een reactie plaatsen

Waarom fietsen we? “Kinderen leren fietsen is een metafoor voor de toekomst”

Kinderen leren fietsen is knap werk van volwassenen en een metafoor voor de toekomst.

Waarom fietsen we? Why we cycle wordt over de hele wereld vertoond. Bekijk de trailer

In Nederland is de film in 2018 al op tien plaatsen vertoond, inmiddels gaat die de hele wereld over. Meer info over vertoningsdata en contact: http://whywecycle.eu

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Alumni-dag UU 8 maart 2018 Concretisering verbondenheid met de universiteit

Alumni-dag UU 8 maart 2018

Concretisering verbondenheid met de universiteit met stad en provincie

Van: Jan Korff de Gidts, afgestudeerd 1973

Overwegende

De UU is een hele grote werkgever voor stad, regio en provincie

Gemeente en provincie werken zich uit de naad om de Uithoftram voor elkaar te krijgen. Op de kortst mogelijk termijn, zie o.a. de media (NRC) van vandaag en afgelopen weken.

Maar de lange termijn raakt uit het zicht. Welk levensvatbaar mobiliteitssysteem hebben we nodig in de provincie Utrecht? Bijv. als bijdrage aan een nieuw Energie-akkoord?

De UU heeft zoveel deskundigheid in huis. Wat zou de UU terug kunnen doen?

Idee, een cadeau

Ik denk aan een cadeau van de UU aan de stad en provincie, in te vullen door hoogleraren en docenten van de UU. Met dank voor bewezen diensten.

Invulling cadeau

Welke hoogleraren stellen tijd en energie ter beschikking om vanuit de UU te kunnen bijdragen aan een levensvatbaar mobiliteitsysteem in de provincie Utrecht?

Denk aan de inzet vanuit het USBO (Bestuurskunde, economie), Geosciences (planologie / duurzame steden / ecologie) , Sociale Wetenschappen en anderen. In overleg met het burgerinitiatief Kracht van Utrecht http://www.krachtvanutrecht.nl

Vragen bij dit cadeau

Hoe zou de UU kunnen bijdragen aan een levensvatbaar mobiliteitssysteem in de provincie Utrecht?

Hoe maak je een levensvatbaar (meer duurzamer) mobiliteitsysteem ?

Hoe zorg je voor draagvlak en toetsing?

Wie van de alumni zouden over dit idee mee willen denken?

Mail mij: jan@jkdg.nl

Of bel 06 3363 0344

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Ons verhaal: Twee werelden en een verbeterplan, wie denkt mee?

Wat zou “ons verhaal” kunnen worden?  

We hebben ook met zoveel discussiepunten te maken. En het onderwerp is complex. Welke boodschappen willen we eigenlijk overbrengen? Wat is de kern? En met welke beelden en plaatjes kunnen we onze kern visualiseren?

Om die kern te pakken te krijgen ging ik dit weekend terug naar het moment waarop wij in 2008 begonnen te denken over het maken van een alternatief voor de aanleggen van nieuwe wegen.

Halverwege 2008 kreeg ik via via een vierde versie van de Startnotitie Ring Utrecht toegespeeld.  Vol plannen voor het aanleggen van snelwegen rond de stad. En alleen maar plannen voor extra asfalt. Geen beschouwingen over alternatieven met OV-plannen. Het woord openbaar vervoer, fiets en prijsbeleid komt er in voor, in een voetnoot, dat wel. Voor de ontwikkeling van alternatieven wordt verwezen naar andere procedures. In de Startnotitie Ring Utrecht wordt bereikbaarheid van de regio ingevuld met autobereikbaarheid. En deze invulling werd – met de nodige snelwegvarianten !  – ook concreet gemaakt in de definitie Startnotie, die op op 6 december 2008 werd gepubliceerd.

Twee werelden

Terugkijkend op nu bijna tien jaar Kracht van Utrecht zie ik twee verschillende beelden, werelden van verschil:
A. in 2008 hadden bestuurders (en veel politici) alleen en alleen maar oog voor extra asfalt
en
B. anno 2018 zien veel meer burgers en politici dat extra asfalt geen oplossing is voor files (want files zullen er altijd blijven):

Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen  in de U10-gemeenten (Utrecht en de 9 omringende gemeenten) zie je politieke partijen  her en der nut en noodzaak van een slim en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem voor de Utrechtse regio beklemtonen: ook al vanwege de klimaatproblematiek. En dat er een grote meerderheid van politieke partijen in Utrecht de verbreding van de A27 met 2×7 (!) rijstroken afwijst. En alle 10 wethouders verkeer van deze U10 gemeenten bepleiten nu een ambitieus uitvoeringsprogramma dat invulling geeft aan de regionale systeemsprong mobiliteit, waaronder een systeemsprong OV en fiets.

Kernvraag is dus: waar blijft die ambitie voor een duurzamer verbeterplan?

Bij Hoofdstuk 4 Oproep: Met wie willen we ons verhaal bespreken?

Doelgroep bestuurders en beleidsadviseurs: Kunnen we met u ons ideeën bespreken?
Doelgroep bedrijven: Kunnen we met u bespreken wat u zelf kunt bijdragen?
Doelgroep burgers en burgerorganisaties: Kunnen we met u bespreken wat u zelf kunt bijdragen?

Bij Hoofdstuk 5 Visie: Cases en voorbeelden/projecten

Introductie bij cases en voorbeelden / projecten:

 1. Snelwegen-verbreding wordt “beargumenteerd” met “files in de spits
 2. Spitsverkeer is woon-werkverkeer, van auto-forenzen
 3. Dan wordt het belangrijk te weten, wat is het herkomst en bestemmingsverkeer van forenzen (AUTO_PLAATJE en  OV-PLAATJE zijn beschikbaar)
 4. En de meeste forenzen blijen in de stadsregio te wonen en te werken!
 5. Het argument van het Rijk om snelwegen om de stad te verbreden om de doorstroming te bevorderen (“files oplossen?”)  bevordert dus dat forenzen nog verder van huis of werk kunnen gaan wonen.
 6. De keuze voor extra asfalt benadeelt dus mensen die geen auto bezitten of geen auto willen bezitten
 7. De keuze voor extra asfalt ontkent nut en noodzaak van een slim en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem voor iedereen.
 8. Kracht van Utrecht heeft een beeld van een slim en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem (PLAATJE met actieradius lopen, fiets, OV, auto en trein)

Dat systeem kun je met dat PLAATJE opbouwen aan de hand van de volgende elementen:

a. In de stad is de fiets het snelste vervoermiddel (denk ook aan lopen, soms de bus of tram)
b. Buiten de stad wordt de E-fiets het snelste voertuig tot circa 15 km – 20 km woon-werk-afstand
c. De auto blijft nodig voor “onbereikbare plekken” (belangrijk, voor hoeveel mensen zijn er onbereikbare plekken?
d. Voor grotere afstanden tussen steden is de trein snel en slim collectief vervoer
e. Fiets en Trein/ OV-Combinaties zijn een gouden tandem, die voorlopers al tijden ontdekt hebben; ons concept van Dubbele Schaalsprong in Fiets- en Trein/OV-netwerken lichten we op verzoek graag toe
f. etc
g. NRU…….
h. Suggesties voor Sardientjesvervoer Buslijn 12 omdat Uithof vertraagd is en duurder wordt
h. Nieuwe Lightrailverbindingen?

etc

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen